Banner

KMIDS

Click>> สอบถาม-สมัครเรียน

KMIDS KMIDS Test คือ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและอื่น ๆ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้าหรือ King Mongkut’s International Demonstration School-(KMIDS) ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบสำหรับผลิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อเข้าศึกษาต่อยังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ แบบทดสอบสำหรับการสอบเข้า Grade 7 ประกอบด้วย TOEFL Junior 2 ชั่วโมง และเรียงความภาษาอังกฤษ 45 นาที แบบทดสอบสำหรับการสอบเข้า Grade 10 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ TOEFL ITP ประกอบด้วยหลักไวยากรณ์และการเขียน การฟัง และการอ่าน ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ส่วนที่ 2 คือ คณิตศาสตร์ 1 ชั่วโมง วิทยาศาสตร์ 30 นาทีและความถนัดทั่วไป 30 นาที จากความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบเข้า MUIDS ของ House of Griffin กว่าครึ่งทศวรรษ นำมาซึ่งการเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที่เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ KMIDS ตั้งแต่รุ่นแรกในวันนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2644-6006 LINE ID: @houseofgriffin

Click>> สอบถาม-สมัครเรียน

Semi Private / Private
SEMI PRIVATE / PRIVATE
Number of Student Price
1 student 1000 Baht / Hour
2 - 4 Students 750 Baht / Hour