Banner

SAT Subject

Click>> สอบถาม-สมัครเรียน

SAT Subject Test คือ ข้อสอบวัดความรู้ความถนัดในสาขาวิชาเฉพาะทาง เช่น Mathematics Level 2, Physics, Chemistry และ Biology สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ดังนั้นนอกจากข้อสอบ SAT แล้ว น้องๆ ที่ต้องการสอบเข้าในบางคณะที่มีวิชาเฉพาะเจาะจง จำเป็นต้องใช้คะแนน SAT Subject Test ร่วมด้วย

วิชาที่สอน
SAT Subject: Mathematics Level 1
SAT Subject: Mathematics Level 2        
SAT Subject: Physics                
SAT Subject: Chemistry            
SAT Subject: Biology

ทำไมต้องเรียน SAT ที่ House of Griffin

- เรียนกับครูผู้เชี่ยวชาญข้อสอบ SAT โดยเฉพาะ ประสบการณ์สอนยาวนาน ส่งนักเรียนผ่านเข้ารียน CU, TU Inter จากรุ่นสู่รุ่น
- คอร์สสอนสด เรียนกลุ่ม
- เน้นเทคนิคประหยัดเวลา เพราะข้อสอบให้เวลาที่ค่อนข้างจำกัด
- เน้นคิดวิเคราะห์แบบ Logical Thinking ให้สอดคล้องกับการทำข้อสอบ
- มีการทำ SAT Mock Exam ฝึกซ้อมจากแนวข้อสอบและบรรยากาศเสมือนจริง เพื่อเตรียมพร้อมนักเรียนก่อนลงสู่สนามสอบจริง
- One Stop Service ทั้งการเรียน สมัครสอบ และติดตามผล
- ทีม Education Planner พร้อมให้คำแนะนำการเรียนต่อหลักสูตรอินเตอร์ 

Click>> สอบถาม-สมัครเรียน