Banner

SAT Subject

Click>> สอบถาม-สมัครเรียน

รอบสอบ SAT Subject ปี 2020-2021
29 Aug 2020
3 Oct 2020
7 Nov 2020
5 Dec 2020
8 May 2021
5 Jun 2021


SAT Subject Test คือ ข้อสอบวัดความรู้ความถนัดในสาขาวิชาเฉพาะทาง เช่น Mathematics Level 2, Physics, Chemistry และ Biology สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ดังนั้นนอกจากข้อสอบ SAT แล้ว น้องๆ ที่ต้องการสอบเข้าในบางคณะที่มีวิชาเฉพาะเจาะจง จำเป็นต้องใช้คะแนน SAT Subject Test ร่วมด้วย

วิชาที่สอน
SAT Subject: Mathematics Level 1
SAT Subject: Mathematics Level 2        
SAT Subject: Physics                
SAT Subject: Chemistry            
SAT Subject: Biology

ทำไมต้องเรียน SAT ที่ House of Griffin

- เรียนกับครูผู้เชี่ยวชาญข้อสอบ SAT โดยเฉพาะ ประสบการณ์สอนยาวนาน ส่งนักเรียนผ่านเข้ารียน CU, TU Inter จากรุ่นสู่รุ่น
- คอร์สสอนสด เรียนกลุ่ม
- เน้นเทคนิคประหยัดเวลา เพราะข้อสอบให้เวลาที่ค่อนข้างจำกัด
- เน้นคิดวิเคราะห์แบบ Logical Thinking ให้สอดคล้องกับการทำข้อสอบ
- มีการทำ SAT Mock Exam ฝึกซ้อมจากแนวข้อสอบและบรรยากาศเสมือนจริง เพื่อเตรียมพร้อมนักเรียนก่อนลงสู่สนามสอบจริง
- One Stop Service ทั้งการเรียน สมัครสอบ และติดตามผล
- ทีม Education Planner พร้อมให้คำแนะนำการเรียนต่อหลักสูตรอินเตอร์ 

Click>> สอบถาม-สมัครเรียน