Banner

PRE GED

Pre GED คืออะไร

Pre GED คือ คอร์สเรียนปรับพื้นฐานก่อนที่จะเข้าเรียน GED นั่นเอง House of Griffin จัดได้ว่าเป็นโรงเรียนแรกๆ ที่จัดให้มีการปรับพื้นฐานสำหรับคอร์ส GED เนื่องจากเราเล็งเห็นว่าใน 5 รายวิชาหลัก ของ GED ซึ่งประกอบไปด้วย Mathematics, Science, Social Studies, Language Arts:Writing และ Language Arts: Reading นั้น นักเรียนไทยมากกว่า 95% มีความรู้พื้นฐานในบางวิชาไม่เพียงพอ การเข้าไปเรียน GED ในรายวิชานั้น ๆ เพียงแค่ 20-24 ชั่วโมงนั้นอาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจมากพอ

ยกตัวอย่างเช่น เนื้อหาส่วนหนึ่งของวิชา Social Studies จะประกอบไปด้วย World History, US History ซึ่งเป็นอะไรที่ห่างไกลนักเรียนไทยซึ่งส่วนใหญ่เรียนประวัติศาสตร์ไทยกันมา หรือแม้กระทั่งนักเรียนที่เรียนโปรแกรมนานาชาติมา บ้างก็เรียนเป็นระบบอังกฤษซึ่งอาจจะไม่ได้สัมผัสความรู้ในส่วนนี้มากนัก การเข้ามาเรียนปรับพื้นฐานจะทำให้นักเรียนมีเวลาในการทำความเข้าใจเนื้อหาเหล่านี้ รวมถึงการเรียนรู้คำศัพท์มากมาย ในรายวิชานั้นๆ เมื่อได้เข้าเรียน GED ก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นและเมื่อไปสอบก็จะสามารถทำคะแนนได้ดีขึ้น เนื่องจากปัจจุบันบางคณะ บางมหาวิทยาลัยก็จะมีการกำหนดคะแนนขั้นต่ำของ GED เช่น

BJM ของมหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ นักเรียนที่ยื่น GED ในส่วนของวุฒิม.ปลายจะต้องมีคะแนนของ GED แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 500
MUIC กำหนดคะแนนรวมขั้นต่ำของ GED ที่ 3,600 ในการยื่นเพื่อสมัครเรียนปริญญาตรี
TEP/TEPE สามารถใช้คะแนน GED Mathematics 600 เพื่อแทนคะแนน SAT Mathematics ได้

นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ House of Griffin อยากให้นักเรียนไม่เพียงแค่สอบผ่านเท่านั้น แต่ยังต้องการให้สอบได้คะแนนที่ดีอีกด้วย

โครงสร้างคอร์ส Pre GED เป็นอย่างไร

คำถามที่มักจะได้ยินจากผู้ปกครองและนักเรียนเสมอคือ แล้วจำเป็นต้องปรับพื้นฐานทั้ง 5 วิชาหรือไม่ House of Griffin ขอชี้แจงว่า ไม่จำเป็น นักเรียนควรจะเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชาที่ความรู้ไม่เพียงพอเท่านั้น

ทั้งนี้นักเรียนที่สนใจคอร์ส GED ของ House of Griffin จะได้รับการแนะนำให้ทำ Pre test ก่อนการสมัครเรียน (Pre test ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) ซึ่งผลจาก Pre Test จะทำให้ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนทราบว่าจะต้องเรียนปรับพื้นฐานวิชาใดบ้าง ซึ่งโดยทั่วไปนักเรียนไทยกว่า 95% จะปรับพื้นฐาน 3 วิชาคือ Pre GED Social Studies, Pre-Writing และ Pre- Reading

คอร์สปรับพื้นฐาน GED ทั้ง 5 วิชาของ House of Griffin นั้นจะใช้เวลาในการเรียนประมาณวิชาละ 20 ชั่วโมง ซึ่งกรณีที่นักเรียนต้องมีการปรับพื้นฐานนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าจะใช้เวลาในการเรียนมากมายอะไร เนื่องจากการปรับพื้นฐานจะใช้เวลาเรียนประมาณ 1 เดือนครึ่งเท่านั้น โดยทัวไปถ้านักเรียนมีการปรับพื้นฐานก็จะสามารถจบ GED ได้ภายในระยะเวลาประมาณ 3 เดือนถึง 3 เดือนครึ่ง และเช่นเดียวกับการเรียนการสอนคอร์สอื่น ๆ House of Griffin มีการเช็คชื่อและเช็คการบ้าน (Attendance and Assignment) ของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งครูผู้สอนก็จะมีการเขียน Progress report เพื่อรายงานความก้าวหน้าของนักเรียนทุกคน

ทำไมถึงเรียนคอร์ส Pre GED กับ  House of Griffin

5 เหตุผลง่าย ๆ ที่ทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนมอบความไว้วางใจและมาเรียนคอร์ส Pre GED ที่ House of Griffin
- House of Griffin รับประกันผลกรณีสอบ GED ไม่ผ่านเราออกค่าสอบให้ฟรี! เมื่อนักเรียนผ่านการเรียนปรับพื้นฐานอย่างสมเหตุสมผลแล้ว

- House of Griffin เป็นที่แรก ๆ ในประเทศไทยที่เปิดสอนคอร์ส Pre GED

- นักเรียนเรียนปรับพื้นฐานอย่างสมเหตุสมผล เฉพาะรายวิชาที่ความรู้ไม่เพียงพอเท่านั้น (พิจารณาจากผล Pre Test)

- Pre GED เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เรียนและสอบ GED ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอบได้คะแนนตามที่คาดหวัง

- ราคาสมเหตุสมผล

เกร็ดความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับการเรียน Pre GED

- นักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนที่ House of Griffin ไม่ว่าจะเป็นคอร์สอะไรก็ตามเรามี Educational Planner คอยวางแผนการเรียน การสอบและแนะนำคณะต่าง ๆ เปรียบเสมือนเป็นครูแนะแนวให้ทุกคน - Pre GED ใช่เวลาเรียนประมาณ 1 เดือนครึ่ง กรณีที่ปรับพื้นฐานในบางวิชา นักเรียนสามารถเริ่มเรียน GED และวางแผนวันสอบในรายวิชาที่ไม่ต้องปรับพื้นฐานได้เลย Educational Planner ของเราจะช่วย ดูแลให้ โทรสอบถามได้ที่ 02 644 6006-7 หรือ Line: Houseofgriffin, Griffinhouse, Griffinschool, Thehouseofgriffin, Nanhouseofgriffin

- กรณีผู้ปกครองหรือนักเรียนต้องการทราบรายละเอียดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาของ Pre GED สามารถขอรายละเอียดกับ Educaional Administrator ของเราได้

- ผลจาก Pre Test พบว่า 98% ของนักเรียนส่วนใหญ่เรียนปรับพื้นฐานวิชา Pre Social, Pre Reading และ Pre Writing ส่วนวิชา Mathematics และ Science สามารถเรียน GED ได้โดยไม่ต้องผ่านการปรับพื้นฐาน

- House of Griffin มีการกำหนดนโยบายในส่วนของการเข้าเรียนและการส่งการบ้าน (Attendance and Assignment) แต่ก็มีความยืดหยุ่นตามเหตุผลสมควรเป็นกรณีพิเศษ เช่น กรณีนักเรียนป่วย ท้องเสีย ดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะหลุดการรับประกันผล การกำหนดนโยบายนี้เป็นเจตนาที่ดีของผู้บริหารที่ต้องการให้นักเรียนเริ่มปรับตัวในการเรียนและมีวินัยมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้ดีขึ้น
 

Promotion

ติวสอบ GED กับ House of Griffin สอบเสร็จภายใน เมษายน 2560 ก่อนเปลี่ยนระบบใหม่ 1 พฤษภาคม 2560
 โทร. 02-644 6006-7, 02-652 2332 Line ID: @houseofgriffin
 

Promotion

ติวสอบ GED กับ House of Griffin สอบเสร็จภายใน เมษายน 2560 ก่อนเปลี่ยนระบบใหม่ 1 พฤษภาคม 2560
 โทร. 02-644 6006-7, 02-652 2332 Line ID: @houseofgriffin