Banner

GED

นับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 การสอบเทียบวุฒิ GED (General Education Development) จะใช้ชุดข้อสอบใหม่ จากเดิมที่เคยใช้ “ชุดข้อสอบปี 2002” จะเปลี่ยนเป็น “ชุดข้อสอบปี 2014” โดยข้อสอบชุดใหม่นั้นมีจุดมุ่งหมายให้การสอบ GED สะท้อนการเรียนในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นนักเรียนที่ผ่านการเรียนหลักสูตร GED จะมีมาตรฐานและความพร้อมเมื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ข้อสอบ GED ใหม่มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการ เน้นการคิดวิเคราะห์ และการนำมาประยุกต์ มากกว่าท่องจำหรือการแก้โจทย์ ข้อสอบเหลือเพียง 4 วิชา คะแนนเต็มของแต่ละวิชา คือ 200 คะแนน นักเรียนต้องสอบให้ได้อย่างน้อย 145 คะแนน จึงจะสอบผ่าน

วิชา Writing และ Reading จะถูกรวมเนื้อหาเข้าด้วยกัน เรียกว่าวิชา RLA หรือ Reasoning through Language Arts ใช้เวลาสอบ 150 นาที ตัวอย่างที่เปลี่ยนแปลงเช่นในส่วนของ Extended Response ซึ่งเดิมคือการเขียนเรียงความหรือ essay นั่นเอง โจทย์จะให้ argumentative passage มา 2 เรื่องซึ่งมีความคิดเห็นตรงกันข้ามกัน นักเรียนจะต้องสามารถสรุปความคิดเห็นหลักจากผู้เขียนทั้ง 2 ฝ่าย รวมทั้งยกเหตุผลจาก text มาประกอบการอธิบาย ดังนั้นแค่ skill ในการเขียน essay เพียงอย่างเดียวจะไม่เพียงพอให้นักเรียนสามารถผ่านข้อสอบไปได้

วิชา Mathematical Reasoning ใช้เวลาสอบ 115 นาที ข้อสอบจะ focus ที่ 2 ส่วนคือ การเลือกใช้สูตรและการคิดเลขให้สอดคล้องกับโจทย์ที่กำหนดให้ 45% และการแก้ปัญหาทางพีชคณิต 55% เนื้อหาไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก ยังคงใช้ Algebra I เป็นพื้นฐานในการออกข้อสอบ แต่จะมีการเพิ่มในส่วนของ Quadratic Equation เข้าไปทำให้ข้อสอบมีความยากขึ้นพอสมควร

วิชา Science ใช้เวลาสอบ 90 นาที จะมีเนื้อหาที่ไม่แตกต่างจากเดิมมากนั้นแต่สิ่งที่เพิ่มเติมมาคือในส่วนของ Short Answer คือการวิเคราะห์สถานการณ์ที่โจทย์จำลองมาและสามารถสรุปเหตุการณ์นั้นได้ เช่น โจทย์จะให้ information text เกี่ยวกับการสังเคราะห์แสง นักเรียนต้องสามารถใช้ทักษะการอ่านและเขียนสรุปออกมาเป็นคำตอบสั้นๆ ได้

สุดท้ายวิชา Social Studies ใช้เวลาสอบ 70 นาที จะวัดความรู้และทักษะในเชิงสังคมศาสตร์ และทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่โจทย์ให้มา รวมทั้งสามารถนำข้อมูลจาก source ที่โจทย์ให้ นำมา support ความคิดเห็นของนักเรียนเองผ่านภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามมาตรฐาน เนื้อหาหลักมี 4 ส่วน ได้แก่ Civics and government 50% United States history 20% Economics 15% และ Geography and the world 15%

เมื่อนักเรียนสอบผ่านทุกวิชาแล้ว จะได้รับ High School Equivalency credential ซึ่งออกโดย Office of the State Superintendent of Education in Washington, D.C. ซึ่งเป็นวุฒิเทียบเท่าระดับมัธยมปลายที่สามารถนำไปสมัครในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศได้

House of Griffin ในฐานะศูนย์เตรียมสอบ GED แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก GED อเมริกา มีความพร้อมและมั่นใจอย่างเต็มที่ใน course syllabus หลักสูตรใหม่ของโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นโดยคณะครูของโรงเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นโดยตรงจาก GED Experts อเมริกาเมื่อปลายปีที่ผ่านมา หลักสูตร GED ใหม่ของ House of Griffin นี้ จะใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 3-6 เดือน ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการเตรียมพร้อมให้นักเรียนสอบผ่านได้รับวุฒิมัธยมปลายเท่านั้น แต่เพื่อให้แน่ใจได้ว่านักเรียนจะมีความรู้และพื้นฐานพร้อมที่จะก้าวสู่ความสำเร็จในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยด้วยความมั่นใจ

 

Promotion

     -สถาบันแห่งแรกในประเทศไทย

    -ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น GED Official Partnership ที่แรก

  และที่เดียวเรียนซ้ำฟรีถ้าสอบไม่ผ่านและออกค่าสอบให้
 

Phaya Thai Campus

GROUP STUDY
Type Period Test Date Timetable Status
NEW GED CYCLE 5(weekday) 01 Aug 17 - 09 Nov 17 August 2017 Download Available
PRE-RLA CYCLE 5(weekday) 03 Oct 17 - 02 Nov 17 October 2017 Download Available
NEW GED CYCLE 6(weekday) 03 Oct 17 - 25 Jan 18 October 2017 Download Available
PRE-RLA CYCLE 6(weekday) 01 Dec 17 - 04 Jan 18 December 2017 Download Available
NEW GED CYCLE 7(weekday) 01 Dec 17 - 31 Mar 18 December 2017 Download Available
Semi Private / Private
SEMI PRIVATE / PRIVATE
Number of Student Price
1 Student 1,250 Baht / Hour
2 - 3 Students 950 Baht / Hour