Banner

GED


NEW EVENT
15 JUN 2019: GED Seminar สอบเทียบระบบอเมริกัน << Clickการสอบ GED (US High School Equivalency Diploma) เป็นการสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายระบบอเมริกัน ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก การสอบ GED นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี International Program ในมหาวิทยาลัยทั้งในไทยและต่างประเทศได้ 

House of Griffin ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก GED Testing Service, USA ให้เป็นศูนย์เตรียมสอบ GED แห่งแรกในประเทศไทย เราจึงมีความพร้อมและมั่นใจอย่างเต็มที่ในหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยคณะครูของโรงเรียน ซึ่งได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นโดยตรงจาก GED Experts สหรัฐอเมริกา GED PROGRAM ของเรา จะใช้ระยะเวลาเรียน 3-6 เดือน ขึ้นอยู่กับทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการเตรียมพร้อมให้นักเรียนสอบผ่านได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น แต่เพื่อให้แน่ใจได้ว่านักเรียนจะมีความรู้และพื้นฐานพร้อมที่จะก้าวสู่ความสำเร็จในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยด้วยความมั่นใจ

GED สอบอะไรบ้าง

การสอบ GED นั้น ไม่ได้จำกัดวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ เพียงแต่ผู้สอบต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป โดยเปิดให้สอบได้ตลอดปี พร้อมเมื่อไหร่ก็ไปสอบได้ การสอบมี 4 วิชา คะแนนเต็มวิชาละ 200 คะแนน เกณฑ์ผ่านอยู่ที่ 145 คะแนน สอบแล้วทราบผลสอบได้ทันที หากสอบไม่ผ่าน สามารถสอบซ้ำได้ ค่าสอบวิชาละ $75 ข้อสอบ GED เน้นการคิดวิเคราะห์ และการนำมาประยุกต์ มากกว่าท่องจำหรือการแก้โจทย์ วิชาที่สอบ ได้แก่ 

วิชา Reasoning Through Language Arts หรือ RLA เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษที่รวมเนื้อหาวิชา Writing และ Reading เข้าด้วยกัน ใช้เวลาสอบ 150 นาที ในส่วนของ Extended Response โจทย์จะให้ argumentative passage มา 2 เรื่องซึ่งมีความคิดเห็นตรงกันข้ามกัน นักเรียนจะต้องสามารถสรุปความคิดเห็นหลักจากผู้เขียนทั้ง 2 ฝ่าย รวมทั้งยกเหตุผลจาก text มาประกอบการอธิบาย ดังนั้นแค่ skill ในการเขียน essay เพียงอย่างเดียวจะไม่เพียงพอให้นักเรียนสามารถผ่านข้อสอบไปได้

วิชา Mathematical Reasoning ใช้เวลาสอบ 115 นาที ข้อสอบจะ focus ที่ 2 ส่วนคือ การเลือกใช้สูตรและการคิดเลขให้สอดคล้องกับโจทย์ที่กำหนดให้ 45% และการแก้ปัญหาทางพีชคณิต 55% เนื้อหายังคงใช้ Algebra I เป็นพื้นฐานในการออกข้อสอบ แต่จะมีการเพิ่มในส่วนของ Quadratic Equation เข้าไปทำให้ข้อสอบมีความยากขึ้นพอสมควร

วิชา Science ใช้เวลาสอบ 90 นาที เนื้อหาหลักเกี่ยวข้องกับ life science, physical science, and earth and space science สิ่งที่เพิ่มเติมมาคือในส่วนของ Short Answer คือการวิเคราะห์สถานการณ์ที่โจทย์จำลองมาและสามารถสรุปเหตุการณ์นั้นได้ เช่น โจทย์จะให้ information text เกี่ยวกับการสังเคราะห์แสง นักเรียนต้องสามารถใช้ทักษะการอ่านและเขียนสรุปออกมาเป็นคำตอบสั้นๆ ได้

สุดท้ายวิชา Social Studies ใช้เวลาสอบ 70 นาที จะวัดความรู้และทักษะในเชิงสังคมศาสตร์ และทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่โจทย์ให้มา รวมทั้งสามารถนำข้อมูลจาก source ที่โจทย์ให้ นำมา support ความคิดเห็นของนักเรียนเองผ่านภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามมาตรฐาน เนื้อหาหลักมี 4 ส่วน ได้แก่ Civics and government 50% United States history 20% Economics 15% และ Geography and the world 15%

เมื่อนักเรียนสอบผ่านทุกวิชาแล้ว จะได้รับ High School Equivalency credential ซึ่งออกโดย Office of the State Superintendent of Education in Washington, D.C. ซึ่งเป็นวุฒิเทียบเท่าระดับมัธยมปลายที่สามารถนำไปสมัครในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศได้

GED Program by House of Griffin

หลักสูตร GED ของ House of Griffin รวม 250 ขั่วโมง เรียนวันจันทร์-วันเสาร์ วันละ 2 วิชาๆ ละ 2 ชั่วโมง นักเรียนทุกคนจะต้องเรียนวิชา Pre-RLA ก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักในแต่ละรายวิชา ดังนี้

- Pre-RLA (40 ชั่วโมง)
- Reasoning Through Language Arts (60 ชั่วโมง)
- Mathematical Reasoning (50 ชั่วโมง)
- Science (50 ชั่วโมง)
- Social Studies (50 ชั่วโมง)
รวม 250 ชั่วโมง

เรียน GED ที่ House of Griffin

- หลักสูตรเข้มข้น ได้รับวุฒิเทียบเท่า ม.6 ในระยะเวลาสั้น
- เลือกเรียนได้ทั้ง Group หรือ Private หรือเรียนออนไลน์ผ่าน Skype
- ให้คำแนะนำการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร
- ดำเนินการลงทะเบียน สร้างบัญชี สมัครสอบ และติดตามผลคะแนน
- บริการสั่ง Diploma และ Transcript
- สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ House of Griffin พร้อมรับทุนการศึกษาภายใต้เงื่อนไข

FAQs
 
Q: ภาษาอังกฤษไม่ดี เรียนภาคไทยมา สอบ GED ได้ไหม
A: เรามีหลักสูตร Foundation English เพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนพร้อมเรียนและสอบ GED ค่ะ
 
Q: ทำไมคอร์ส GED ที่ HoG เรียนนานจังคะ
A: เราไม่เพียงมุ่งแค่ให้นักเรียนสอบผ่านเท่านั้น แต่ต้องการให้มีความรู้เพียงพอที่จะเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้
 
Q: อยู่ต่างจังหวัด แต่อยากเรียน GED ต้องทำอย่างไร
A: HoG พร้อมแนะนำที่พักที่ปลอดภัยกรณีต้องการมาเรียนที่โรงเรียน หรือสามารถเรียนผ่าน Skype ได้ ซึ่งประสิทธิภาพในการเรียนการสอนเหมือนกันค่ะ
 
Q: จะมั่นใจได้อย่างไรว่านักเรียนจะสอบผ่าน
A: HoG มีีการจัดระบบการเรียนการสอน การติดตามความก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดทำ mock test ก่อนให้นักเรียนไปสอบจริง ดังนั้นสามารถมั่นใจได้ 100%
 
Q: ถ้าสอบไม่ผ่าน ทำอย่างไร
A: ทีมงาน HoG จะจัดคลาสเรียนเพิ่มเติมให้ พร้อมทั้งปรับแผนการเข้ามหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม
 
Q: ถ้้าสอบแล้วผ่านแต่คะแนนไม่ดี ทำอย่างไร
A: ในบางคณะ มหาวิทยาลัยบางแห่ง ได้กำหนดคะแนนขั้นต่ำของ GED ไว้ กรณีสอบแล้วนักเรียนยังไม่พอใจคะแนนที่ได้ ทีมงาน HOG พร้อมให้คำปรึกษาในการขออนุมัติ Re-test จาก GED Testing Service ให้ค่ะ
 
Q: เมื่อสอบผ่านหมดแล้ว คะแนนมีอายุเท่าไร สามารถเก็บได้กี่ปี
A: เมื่อสอบผ่าน GED ทั้งหมดแล้ว ก็เท่ากับว่านักเรียนมีคุณสมบัติเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย วุฒินี้จะติดตัวไปตลอดไม่มีวันหมดอายุค่ะ
 
Q: จริงหรือไม่ที่บางคณะ มหาวิทยาลัยบางแห่งทั้งในและต่างประเทศ ไม่รับพิจารณาวุฒิ GED
A: ในประเทศไทยยังไม่มีคณะและมหาวิทยาลัยที่ไม่รับพิจารณาวุฒิ GED มีแต่กำหนดคะแนนขั้นต่ำเพิ่มเติม ในต่างประเทศขึ้นอยู่กับว่าเป็นประเทศใด ต้องมีการตรวจสอบเป็นกรณีไปค่ะ

-------------------------------------------------------------------------------
ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับ House of Griffin
โทร. 0-2644-6006-7
LINE: @houseofgriffin

Promotion

     -สถาบันแห่งแรกในประเทศไทย

    -ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น GED Official Partnership ที่แรก

  และที่เดียวเรียนซ้ำฟรีถ้าสอบไม่ผ่านและออกค่าสอบให้
 

Phaya Thai Campus

GROUP STUDY
Type Period Test Date Timetable Status
Pre-RLA Cy.6(weekday) 4 Jun 19 - 29 Jun 19 Download Available
GED Cy.7(weekday) 1 Jul 19 - 30 Sep 19 Download Available
Foundation English Cy.2(weekday) 3 May 19 - 30 May 19 Download Available
GED Cy.5(weekday) 2 May 19 - 29 Jul 19 Download Available
GED Cy.3(weekday) 1 Mar 19 - 10 Jun 19 Download Available
Foundation English Cy.3(weekday) 1 Jul 19 - 31 Jul 19 Download Available
Pre-RLA Cy.8(weekday) 1 Aug 19 - 28 Aug 19 Download Available
GED Cy.11(weekday) 1 Nov 19 - 6 Feb 20 Download Available
Foundation English Cy.5(weekday) 1 Nov 19 - 28 Nov 19 Download Available
Pre-RLA Cy.10(weekday) 1 Oct 19 - 31 Oct 19 Download Available
Foundation English Cy.4(weekday) 3 Sep 19 - 28 Sep 19 Download Available
GED Cy.9(weekday) 2 Sep 19 - 29 Nov 19 Download Available
Pre-RLA Cy.12(weekday) 3 Dec 19 - 28 Dec 19 Download Available
Semi Private / Private
SEMI PRIVATE / PRIVATE
Number of Student Price
1 Student 1,250 Baht / Hour
2 - 3 Students 950 Baht / Hour