Banner

GED

Click>> สอบถาม-สมัครเรียน

GED คืออะไร

การสอบ GED (US High School Equivalency Diploma) เป็นการสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายระบบอเมริกัน ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก การสอบ GED นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี International Program ในมหาวิทยาลัยทั้งในไทยและต่างประเทศได้ 

House of Griffin ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก GED Testing Service, USA ให้เป็นศูนย์เตรียมสอบ GED แห่งแรกในประเทศไทย เราจึงมีความพร้อมและมั่นใจอย่างเต็มที่ในหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยคณะครูของโรงเรียน ซึ่งได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นโดยตรงจาก GED Experts สหรัฐอเมริกา GED PROGRAM ของเรา จะใช้ระยะเวลาเรียน 3-6 เดือน ขึ้นอยู่กับทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการเตรียมพร้อมให้นักเรียนสอบผ่านได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น แต่เพื่อให้แน่ใจได้ว่านักเรียนจะมีความรู้และพื้นฐานพร้อมที่จะก้าวสู่ความสำเร็จในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยด้วยความมั่นใจ

GED สอบอะไรบ้าง

การสอบ GED นั้น ไม่ได้จำกัดวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ เพียงแต่ผู้สอบต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป โดยเปิดให้สอบได้ตลอดปี พร้อมเมื่อไหร่ก็ไปสอบได้ การสอบมี 4 วิชา คะแนนเต็มวิชาละ 200 คะแนน เกณฑ์ผ่านอยู่ที่ 145 คะแนน สอบแล้วทราบผลสอบได้ทันที หากสอบไม่ผ่าน สามารถสอบซ้ำได้ ข้อสอบ GED เน้นการคิดวิเคราะห์ และการนำมาประยุกต์ มากกว่าท่องจำหรือการแก้โจทย์ วิชาที่สอบ ได้แก่ 

วิชา Reasoning Through Language Arts หรือ RLA เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษที่รวมเนื้อหาวิชา Writing และ Reading เข้าด้วยกัน ใช้เวลาสอบ 150 นาที ในส่วนของ Extended Response โจทย์จะให้ argumentative passage มา 2 เรื่องซึ่งมีความคิดเห็นตรงกันข้ามกัน นักเรียนจะต้องสามารถสรุปความคิดเห็นหลักจากผู้เขียนทั้ง 2 ฝ่าย รวมทั้งยกเหตุผลจาก text มาประกอบการอธิบาย ดังนั้นแค่ skill ในการเขียน essay เพียงอย่างเดียวจะไม่เพียงพอให้นักเรียนสามารถผ่านข้อสอบไปได้

วิชา Mathematical Reasoning ใช้เวลาสอบ 115 นาที ข้อสอบจะ focus ที่ 2 ส่วนคือ การเลือกใช้สูตรและการคิดเลขให้สอดคล้องกับโจทย์ที่กำหนดให้ 45% และการแก้ปัญหาทางพีชคณิต 55% เนื้อหายังคงใช้ Algebra I เป็นพื้นฐานในการออกข้อสอบ แต่จะมีการเพิ่มในส่วนของ Quadratic Equation เข้าไปทำให้ข้อสอบมีความยากขึ้นพอสมควร

วิชา Science ใช้เวลาสอบ 90 นาที เนื้อหาหลักเกี่ยวข้องกับ life science, physical science, and earth and space science สิ่งที่เพิ่มเติมมาคือในส่วนของ Short Answer คือการวิเคราะห์สถานการณ์ที่โจทย์จำลองมาและสามารถสรุปเหตุการณ์นั้นได้ เช่น โจทย์จะให้ information text เกี่ยวกับการสังเคราะห์แสง นักเรียนต้องสามารถใช้ทักษะการอ่านและเขียนสรุปออกมาเป็นคำตอบสั้นๆ ได้

สุดท้ายวิชา Social Studies ใช้เวลาสอบ 70 นาที จะวัดความรู้และทักษะในเชิงสังคมศาสตร์ และทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่โจทย์ให้มา รวมทั้งสามารถนำข้อมูลจาก source ที่โจทย์ให้ นำมา support ความคิดเห็นของนักเรียนเองผ่านภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามมาตรฐาน เนื้อหาหลักมี 4 ส่วน ได้แก่ Civics and government 50% United States history 20% Economics 15% และ Geography and the world 15%

เมื่อนักเรียนสอบผ่านทุกวิชาแล้ว จะได้รับ High School Equivalency credential ซึ่งออกโดย Office of the State Superintendent of Education in Washington, D.C. ซึ่งเป็นวุฒิเทียบเท่าระดับมัธยมปลายที่สามารถนำไปสมัครในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศได้

GED Program by House of Griffin

หลักสูตร GED ของ House of Griffin รวม 200 ขั่วโมง เรียนวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 2 วิชาๆ ละ 2 ชั่วโมง ดังนี้
- Reasoning Through Language Arts (Pre 20 ชั่วโมง + Core 30 ชั่วโมง)
- Mathematical Reasoning (Pre 20 ชั่วโมง + Core 30 ชั่วโมง)
- Science (Pre 20 ชั่วโมง + Core 30 ชั่วโมง)
- Social Studies (Pre 20 ชั่วโมง + Core 30 ชั่วโมง)
รวม 200 ชั่วโมง

เรียน GED ที่ House of Griffin

- หลักสูตรเข้มข้น ได้รับวุฒิเทียบเท่า ม.6 ในระยะเวลาสั้น
- เลือกเรียนได้ทั้ง Group หรือ Private หรือเรียนออนไลน์ผ่าน Skype
- ให้คำแนะนำการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร
- ดำเนินการลงทะเบียน สร้างบัญชี สมัครสอบ และติดตามผลคะแนน
- บริการสั่ง Diploma และ Transcript
- สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ House of Griffin พร้อมรับทุนการศึกษาภายใต้เงื่อนไข

FAQs
 
Q: ภาษาอังกฤษไม่ดี เรียนภาคไทยมา สอบ GED ได้ไหม
A: เรามีหลักสูตร Foundation English เพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนพร้อมเรียนและสอบ GED ค่ะ
 
Q: ทำไมคอร์ส GED ที่ HoG เรียนนานจังคะ
A: เราไม่เพียงมุ่งแค่ให้นักเรียนสอบผ่านเท่านั้น แต่ต้องการให้มีความรู้เพียงพอที่จะเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้
 
Q: อยู่ต่างจังหวัด แต่อยากเรียน GED ต้องทำอย่างไร
A: HoG พร้อมแนะนำที่พักที่ปลอดภัยกรณีต้องการมาเรียนที่โรงเรียน หรือสามารถเรียนผ่าน Skype ได้ ซึ่งประสิทธิภาพในการเรียนการสอนเหมือนกันค่ะ
 
Q: จะมั่นใจได้อย่างไรว่านักเรียนจะสอบผ่าน
A: HoG มีีการจัดระบบการเรียนการสอน การติดตามความก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดทำ mock test ก่อนให้นักเรียนไปสอบจริง ดังนั้นสามารถมั่นใจได้ 100%
 
Q: ถ้าสอบไม่ผ่าน ทำอย่างไร
A: ทีมงาน HoG จะจัดคลาสเรียนเพิ่มเติมให้ พร้อมทั้งปรับแผนการเข้ามหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม
 
Q: ถ้้าสอบแล้วผ่านแต่คะแนนไม่ดี ทำอย่างไร
A: ในบางคณะ มหาวิทยาลัยบางแห่ง ได้กำหนดคะแนนขั้นต่ำของ GED ไว้ กรณีสอบแล้วนักเรียนยังไม่พอใจคะแนนที่ได้ ทีมงาน HOG พร้อมให้คำปรึกษาในการขออนุมัติ Retake จาก GED Testing Service ให้ค่ะ
 
Q: เมื่อสอบผ่านหมดแล้ว คะแนนมีอายุเท่าไร สามารถเก็บได้กี่ปี
A: เมื่อสอบผ่าน GED ทั้งหมดแล้ว ก็เท่ากับว่านักเรียนมีคุณสมบัติเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย วุฒินี้จะติดตัวไปตลอดไม่มีวันหมดอายุค่ะ
 

Click>> สอบถาม-สมัครเรียน

-------------------------------------------------------------------------------
ปรึกษาและวางแผนการเรียนกับ House of Griffin
โทร. 0-2644-6006-7
LINE: @houseofgriffin

Promotion

สถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับแต่งตั้งเป็น GED Official Partner ที่แรกและที่เดียวที่ให้เรียนซ้ำฟรีถ้าสอบไม่ผ่านและออกค่าสอบให้ Click>> สอบถาม-สมัครเรียน

Phaya Thai Campus

GROUP STUDY
Type Period Test Date Timetable Status
GED CY.1 (weekday) 4 Jan 21 - 22 Apr 21 Apr 2021 Download Available
GED CY.2 (weekday) 1 Mar 21 - 28 May 21 Jun 2021 Download Available
GED CY.3 (weekday) 3 May 21 - 29 Jul 21 Aug 2021 Download Available
GED CY.4 (weekday) 1 Jul 21 - 29 Sep 21 Oct 2021 Download Available
GED CY.5 (weekday) 1 Sep 21 - 29 Nov 21 Dec 2021 Download Available
GED CY.6 (weekday) 1 Nov 21 - 28 Jan 22 Feb 2022 Download Available
GED CY.7 (weekday) 1 Dec 21 - 28 Feb 22 Mar 2022 Download Available
Semi Private / Private
SEMI PRIVATE / PRIVATE
Number of Student Price
1 Student 1000 Baht / Hour
2 - 4 Students 750 Baht / Hour
Promotion

สถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับแต่งตั้งเป็น GED Official Partner ที่แรกและที่เดียวที่ให้เรียนซ้ำฟรีถ้าสอบไม่ผ่านและออกค่าสอบให้ Click>> สอบถาม-สมัครเรียน