House of Griffin

โรงเรียนกวดวิชาเฮ้าส์ออฟกริฟฟิน - GED, IGCSE, SAT, IELTS, TOEFL MUIC

Tag: IGCSE (page 2 of 2)

IGCSE – (0453) Development Studies

IGCSE Development Studies คืออะไร วิชา Development Studies เป็นวิชาที่นักเรียนจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจถึงปัญหาความยากจน กลวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประเทศต่างๆ ทั้งในแง่ของการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

Continue reading

IGCSE – (0471) Travel & Tourism

IGCSE Travel & Tourism คืออะไร

เมื่อพูดถึงการเดินทางและการท่องเที่ยว เรามักนึกถึงการไปเที่ยวต่างประเทศ หรือเที่ยวต่างจังหวัด และต้องไปค้างคืนหลายๆ วัน แต่อันที่จริงแล้วแค่เราไปเดินเล่นสยามตอนเย็นๆ ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเช่นกัน เพราะย่านสยามนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพฯ ซึ่งน่าจะเป็นกิจกรรมโปรดของหลายๆ คนเลย ธุรกิจการเดินทางและการท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศไทย และเป็นอุตสาหกรรม สำคัญในประเทศอื่นๆ เช่นกัน เช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สหภาพยุโรป อเมริกา การท่องเที่ยวเปลี่ยนเมืองธรรมดาให้เป็นเมืองแห่งความสนุกสนาน สามารถสร้างความประทับใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง รายได้จากการท่องเที่ยวนี้เองจะถูกนำไปพัฒนาประเทศต่อไป จึงเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวมีความสำคัญอย่างมากของประเทศต่างๆ ในยุคปัจจุบัน

Continue reading

เทคนิคการทำ IGCSE Business

IGCSE

IGCSE

  1. การทำข้อสอบ IGCSE Business นั้น ก่อนอื่นต้องเข้าใจเนื้อหาก่อน อาจจะเขียน Mind Mapping หรือ Short Note ให้ตัวเองมองภาพออก จากนั้นให้อ่านคำอธิบายจากหนังสือเรียน และจดจำ Keywords ที่ต้องใช้ตอบในหัวข้อนั้นๆ จากนั้นให้ทำแบบฝึกหัดเยอะๆ เพื่อฝึกตอบ ให้ครบ 4 องค์ประกอบ คือ ตอบด้วยการอ้างอิงเนื้อหา (Knowledge)
  2. ประยุกต์เข้ากับโจทย์ (Application)
  3. วิเคราะห์หาคำตอบ (Analyze) และ
  4. ประเมินหาข้อสรุป แนะนำวิธี หรือแสดงความคิดเห็น (Evaluate)
    ถ้าตอบได้ครบ 4 องค์ประกอบนี้โดยการใช้ Keyword ของหัวข้อนั้นๆ ก็ได้คะแนนเต็มแน่นอนค่ะ

House of Griffin
Tel: 0 2652 2332, 0 2644 6006-7
LINE: @houseofgriffin
Website: houseofgriffin.com

มารู้จัก IGCSE กัน (เรียน IGCSE)

IGCSE Overall เขียนโดย Tina Phanichkul

IGCSE คืออะไร ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ IGCSE กันก่อน การสอบ IGCSE (The Cambridge International General Certificate of Secondary Education) คือการสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะด้านต่างๆ เมื่อนักเรียนสอบผ่านทั้ง 5 วิชาของ IGCSE จะสามารถนำวุฒิไปเทียบเท่ากับกระทรวงศึกษาธิการเท่ากับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ากับ O-Level นั่นเอง วิชาของ IGCSE มีหลายหลายมากกว่า 70 วิชาเพื่อส่งเสริมความถนัดของนักเรียน โดยวิชาหลักๆ ที่เป็นที่นิยมคือ ESL, Business Studies, Development Studies, Travel and Tourism, Mathematics, Physics, and Biology

IGCSE แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

  1. Core: เป็นการวัดความรู้ระดับพื้นฐาน เมื่อสอบผ่านนักเรียนจะได้เกรด C-G
  2. Extended: เป็นการวัดความรู้ระดับสูง เมื่อสอบผ่านนักเรียนจะได้เกรด A-

สิ่งที่สำคัญ คือ นักเรียนต้องสอบให้ได้เกรดต่ำที่สุดคือ C นั่นเอง ดังนั้นก่อนเลือกวิชาที่จะสอบ นักเรียนจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจจากผู้เชี่ยวชาญผู้สามารถให้คำแนะนะและประเมินความถนัดของนักเรียนได้

ช่วงเวลาของการสอบคือช่วงเดือนมิถุนายน และพฤศจิกายนของทุกๆ ปี โดยนักเรียนจะต้องจองวันสอบล่วงหน้ากับทาง British Council อย่างน้อยหนึ่งเดือน ไม่เช่นนั้นจะต้องเสียค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า

ดูตารางเรียน IGCSE กับโรงเรียน House of Griffin

IGCSE คืออะไร

IGCSE คืออะไร

คือ หลักสูตร International General Certificate of Secondary Educational (IGCSE) ถูกจัดทำสำหรับนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 14 – 16 ปี ให้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับศึกษาในระดับที่สูงขึ้น อาทิ นำไปใช้ศึกษาต่อในหลักสูตร AS, A Level, International Baccalaureate (IB) หรือเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย สำหรับประเทศไทยการสอบผ่านหลักสูตร IGCSE และ GCE O Level ผู้สอบสามารถนำผลที่สอบได้ใน 5 รายวิชาที่ได้ไม่ต่ำกว่า C ไปขอเทียบวุฒิการศึกษาและนำเอกสารการเทียบวุฒิยื่นสมัครศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้

หลักสูตร IGCSE เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ในปัจจุบันมีผู้ศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวกว่า 300,000 คนต่อปีจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก หลักสูตร IGCSE เป็นหลักสูตรที่มีวิชาต่างๆให้ผู้ศึกษาสามารถเลือกเรียนได้โดยหลักสูตร IGCSE นั้นเป็นการเรียนการสอบที่บูรณาการระหว่างความรู้ในแต่ละรายวิชาไปพร้อมกับการฝึกปฎิบัติจากประสบการณ์จริง ซึ่งในการสอบบางวิชา ผู้สอบสามารถเลือกทำข้อสอบวัดความรู้ในเนื้อหาวิชาแบบ Core (พื้นฐาน) หรือแบบ Extended (ขั้นสูง) เพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ของผู้สอบที่มีความแตกต่างกัน โดยผู้สอบที่เลือกสอบแบบ Core จะได้เกรด C, D, E, E หรือ G เท่านั้น ในขณะที่ผู้สอบที่เลือกสอบแบบ Extended จะได้เกรดตั้งแต่ A, B, C, D, E, F หรือ G

การสอบ IGCSE นั้นจะถูกจัดขึ้นโดยโรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบอังกฤษ ส่วนผู้ที่สนใจแต่ไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติข้างต้น สามารถสอบได้โดยสมัครสอบกับ British CouncilThailand ซึ่งใช้แบบทดสอบของ University of Cambridge International Examination (CIE) ในการสอบ

รายวิชาในหลักสูตร

หลักสูตร IGCSE มีรายวิชาให้เลือกสอบจาก 5 กลุ่มวิชาอันประกอบไปด้วย
1. กลุ่มวิชาภาษา (Language)
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities & Social Science)
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science)
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)
5. กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative, Technical and Vocational)

หน่วยงานจัดสอบหลักสูตร IGCSE ในประเทศไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรับสมัครและจัดสอบหลักสูตร IGCSE ในประเทศไทยคือ บริติช เคาน์ซิล (ซอยจุฬาฯ 64 สยามสแควร์ กทม. โทรศัพท์ 02 652 5480-9)

ค่าสมัครสอบ IGCSE

โดยทั่วไปราคา 4,500 บาทต่อวิชา อย่างไรก็ตามอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

ค่าสมัครสอบ 4,500 บาท
ค่าลงทะเบียนล่าช้า  3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมพิเศษ  2,200 บาท สำหรับสอบสัมภาษณ์วิชา ESL


House of Griffin
Tel: 0 2652 2332, 0 2644 6006-7
LINE: @houseofgriffin
Website: houseofgriffin.com

คลิกที่นี่เพื่อดูตารางเรียนคอร์ส IGCSE

Newer posts

© 2020 House of Griffin

Theme by Anders NorenUp ↑