GED Writing คืออะไร

GED Writing หรือเรียกอีกอย่างว่า Language Arts (Writing) เป็นหนึ่งในห้าวิชาของการสอบเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา โดยข้อสอบจะวัดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา (American English) และประเมิณจากการเขียน ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเดี่ยวหรือเรียนเป็นกลุ่มได้

Continue reading