เพิ่มความมั่นใจกับ Essay Writing Test

Essay Writing Testนั้น เป็นข้อสอบการเขียน ตามหัวข้อที่ได้รับ เช่น education and learning language, children and family, friends and relations, food and diet, health and exercise, town and country, media, science and technology, natural and environment, on the road and travel, money and finance เป็นต้น

เนื่องจากงานเขียนทุกชิ้น เกิดจากการร้อยเรียงประโยคหลายๆประโยคเข้าด้วยกัน แล้วใส่ทัศนคติและความคิดเห็นของผู้เขียนลงไปในงานเขียน เทคนิคการเขียนให้น่าอ่านนั้น นักเรียนต้องเข้าใจโครงสร้างประโยคและสามารถสร้างประโยคได้อย่างถูกต้องก่อน ต่อไปก็ต้องรู้จักการลำดับความคิด วางโครงร่างงานเขียน มีส่วนที่เป็นบทนำ ส่วนของเนื้อเรื่อง และการสรุปที่สอดคล้องกัน นักเรียนไม่จำเป็นเป็นต้องใช้ศัพท์ที่ยากมาก ให้ใช้ศัพท์ง่ายๆได้อย่างถูกต้อง เมื่ออ่านแล้วเข้าใจที่มาที่ไป ไม่เกิดความสับสน วกวน หรือยืดเยื้อเกินความจำเป็น มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นเหตุเป็นผล มีเทคนิคการใช้คำเชื่อมซึ่งจะทำให้งานเขียนมีความสละสลวย อ่านสบาย ครูจะได้อยากให้คะแนนเยอะๆ …อะไรอย่างนี้ค่ะ !!! ทีนี้มาเจาะลึกกันเลยนะคะ

Continue reading