IGCSE Development Studies คืออะไร วิชา Development Studies เป็นวิชาที่นักเรียนจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจถึงปัญหาความยากจน กลวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประเทศต่างๆ ทั้งในแง่ของการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

Continue reading