วิธีสมัครสอบ ged

ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ GED นั้น ก่อนอื่นผู้สอบจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี ในกรณีที่ผู้สมัครสอบต้องการลงสอบเอง สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของทาง GED โดยตรง ที่ www.ged.com ขั้นแรกผู้สอบต้องสร้าง account ก่อนโดยใช้อีเมล์ของผู้สอบเป็น username และทำการกรอกข้อมูลสำคัญต่างๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร เลขที่บัตรประชาชน ตามขั้นตอนของระบบ ซึ่งการลงสอบ GED นี้ผู้สอบจะต้องชำระค่าลงทะเบียนสอบโดยใช้บัตรเครดิต ในการสอบ GED ผู้สอบสามารถเลือกวันเวลาและสถานที่ที่ต้องการสอบได้ตามต้องการ ซึ่งขณะนี้ในประเทศไทย มีศูนย์สอบ GED 2 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร คือ

  1. ศูนย์สอบ The Enterprise Resources Training อาคารชาญอิสระ 2 ชั้น 3
  2. ศูนย์สอบ Pearson Professional Centers-Bangkok อาคาร BB Building อโศก ชั้น 10

ในวันสอบผู้เข้าสอบต้องมีหลักฐานเพื่อใช้ยืนยันตัวตน ซึ่งอาจใช้พาสปอร์ต หรือ บัตรประชาชนก็ได้ ข้อควรระวังคือ ชื่อ วัน เดือน ปีเกิดใน account ที่สร้างเอาไว้จะต้องตรงกับหลักฐานที่นำไปในวันสอบ สำหรับผู้สมัครสอบที่เป็นนักเรียนของ House of Griffin เจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนสอบ การติดตามผลสอบและการสั่ง Official Transcript and Diploma ให้ จนครบขั้นตอน

Continue reading