House of Griffin

โรงเรียนกวดวิชาเฮ้าส์ออฟกริฟฟิน - GED, IGCSE, SAT, IELTS, TOEFL MUIC

Page 2 of 12

IGCSE – (0460) Geography

IGCSE Geography คืออะไร

วิชา IGCSE Geography นักเรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาใน 3 หัวข้อ คือ หัวข้อที่ 1: Population เกี่ยวกับประชากร การอพยพและการวางผังเมือง รวมไปถึงปัญหาที่มักจะเจอในเมืองหลวง หัวข้อที่ 2: Environment เกี่ยวกับธรณีแปรสัณฐาน แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ แม่น้ำ มหาสมุทร สภาพอากาศต่างๆ และหัวข้อที่ 3: Economic Development เกี่ยวกับการจ้างงาน บรรษัทข้ามชาติ การเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การจัดการมลพิษ พลังงานและการอนุรักษ์

Continue reading

IGCSE – (0495) Sociology

IGCSE Sociology คืออะไร

ข้อสอบ IGCSE วิชา Sociology ไม่ยากอย่างที่ทุกคนคิด Sociology คือ สังคมศาสตร์ คนเราอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างไร อะไรทำให้เราเป็นเราอย่างทุกวันนี้ ตัวตนของเราเกิดมาจากอะไร ทฤษฎีต่างๆ ที่เราใช้อธิบาย Social phenomenon ต่างๆ ได้ คืออะไร?

Continue reading

IGCSE – (0625) PHYSICS

IGCSE Physics คืออะไร

การสอบ IGCSE วิชา Physics เนื้อหาที่ออกสอบแบ่งเป็น 5 หมวดใหญ่ คือ

Continue reading

เทียบวุฒิ IGSCE เกณฑ์ใหม่ใช้ปี 2017!

Hot News!!!

นักเรียน IGCSE ฟังทางนี้ค่ะ
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเกณฑ์ใหม่สำหรับการเทียบวุฒิ ม.6 จากหลักสูตรประเทศอังกฤษ เริ่มใช้ในปี 2017

จากเดิม เลือกสอบระดับ IGCSE, GCSE, GEO ‘O’ level, GCE ‘AS’ หรือ GCE ‘A’ level รวม 5 รายวิชา จึงถือว่าผ่านเกณฑ์เทียบวุฒิ ม.6 ได้

แต่ในปี 2560 เป็นต้นไป นักเรียนต้องสอบรวม 8 รายวิชา จึงจะเทียบวุฒิ ม.6 ได้ โดย

Continue reading

IGCSE – (0610) Biology

IGCSE Biology คืออะไร สำหรับข้อสอบ IGCSE วิชา Biology เป็นวัดความรู้วิทยาศาสตร์ทางชีววิทยา โดยมีเนื้อหา หลักๆ ประกอบด้วย

Continue reading

IGCSE – (0680) Environmental Management

IGCSE Environmental Management คืออะไร วิชา Environmental Management เป็นหนึ่งในหลักสูตรของ IGCSE มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเกิดของทรัพยากรธรรมชาติ การนำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงผลกระทบที่ได้รับ แล้วจะมีกระบวนการแก้ปัญหาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนได้อย่างไร

Continue reading

IGCSE – (0453) Development Studies

IGCSE Development Studies คืออะไร วิชา Development Studies เป็นวิชาที่นักเรียนจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจถึงปัญหาความยากจน กลวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประเทศต่างๆ ทั้งในแง่ของการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

Continue reading

IGCSE – (0471) Travel & Tourism

IGCSE Travel & Tourism คืออะไร

เมื่อพูดถึงการเดินทางและการท่องเที่ยว เรามักนึกถึงการไปเที่ยวต่างประเทศ หรือเที่ยวต่างจังหวัด และต้องไปค้างคืนหลายๆ วัน แต่อันที่จริงแล้วแค่เราไปเดินเล่นสยามตอนเย็นๆ ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเช่นกัน เพราะย่านสยามนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพฯ ซึ่งน่าจะเป็นกิจกรรมโปรดของหลายๆ คนเลย ธุรกิจการเดินทางและการท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศไทย และเป็นอุตสาหกรรม สำคัญในประเทศอื่นๆ เช่นกัน เช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สหภาพยุโรป อเมริกา การท่องเที่ยวเปลี่ยนเมืองธรรมดาให้เป็นเมืองแห่งความสนุกสนาน สามารถสร้างความประทับใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง รายได้จากการท่องเที่ยวนี้เองจะถูกนำไปพัฒนาประเทศต่อไป จึงเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวมีความสำคัญอย่างมากของประเทศต่างๆ ในยุคปัจจุบัน

Continue reading

« Older posts Newer posts »

© 2017 House of Griffin

Theme by Anders NorenUp ↑