เนื้อหาการเรียน และการสอบ GED

รายวิชาสอบประกอบด้วย 5 วิชานะคะ คือ Mathematics, Science, Social Studies, Language Arts, Reading, and Language Arts, Writing โดยเกณฑ์คะแนนผ่านอยู่ที่ 2,000 และหัวข้อในการสอบยังคงเหมือนเดิมรวมทั้ง Topic ใน Essay Writing

House of Griffin

นอกจากนี้จำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชายังเท่าเดิม แต่ในส่วนของวิชา Language Arts, Writing นันแม้จะมีการแบ่งเป็น 2 ส่วนเหมือนเดิม หากแต่เมื่อนักเรียนทำส่วนที่ 1 (Grammar) แล้วและข้ามไปทำส่วนที่ 2 (Essay) จะไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขในส่วนที่ 1 ได้อีก ดังนั้นการรู้จักประเมินเเวลาและแบ่งเวลาให้เพียงพอนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการสอบ Language Arts, Writing ค่ะ

การเรียน GED ที่ House of Griffin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *