IELTS

โดยทั่วไปนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า (ซึ่งก็หมายถึงนักเรียนที่จบ GED, IGCSE และจากประเทศอื่นๆ ที่มีการเทียบวุฒิกับกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้ว) หากมีความประสงค์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยต่างๆ นั้น จะต้องมีสิ่งที่วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ดังนั้น IELTS จึงเป็นที่นิยมเนื่องจากเป็นข้อสอบมาตรฐานที่นักเรียนใช้ยื่นได้กับทุกมหาวิทยาลัย

นักเรียนยังสามารถเลือกที่จะใช้ คะแนน CU-TEP หากต้องการเข้าจุฬาฯ หรือใช้ TU-GET หากต้องการเข้าธรรมศาสตร์ หรือ TOEFL MUIC หากต้องการเข้าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ก็ได้ (หากสอบ IELTS ได้มากกว่า 6 ขึ้นไป จะไม่ต้องสอบบางวิชาใน TOEFL MUIC) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนเองว่ามีการวางแผนการเรียน การศึกษาต่ออย่างไร

หากต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม ติดต่อโรงเรียนเฮ้าส์ออฟกริฟฟิน โทร 02 644 6006-7 หรือ LINE ID: houseofgriffin ได้ค่ะ

บทความน่าสนใจอื่นๆ