IELTS

House of Griffin (โรงเรียนเฮ้าส์ออฟกริฟฟิน) ได้รับการแต่งตั้งจาก IDP Education ให้เป็นตัวแทนการรับสมัคร IELTS อย่างเป็นทางการ

การสอนของโรงเรียนเฮ้าส์ ออฟ กริฟฟิน นอกจากไวยากรณ์พื้นฐานแล้ว สิ่งที่เราเน้นคือการเพิ่มทักษะ และเทคนิคให้กับนักเรียน เนื่องจากการสอบ IELTS ไม่ใช่ข้อสอบที่เน้นไวยากรณ์เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงความรู้ทั่วไปด้วย การสอนของเราเป็นการเพิ่มความรู้ทั่วไป และคำศัพท์ต่างๆ ใน 12-14 ของหัวข้อสอบ IELTS

คุณครูของโรงเรียนเฮ้าส์ ออฟ กริฟฟิน เป็นชาวอังกฤษ (Native Speaker) จากลอนดอน นักเรียนจะได้เรียน และฝึกทักษะการฟังจากสำเนียงที่ถูกต้อง

การฝึกซ้อมให้นักเรียนรู้จักข้อสอบ และทำข้อสอบให้ทันตามเวลานั้น เราให้ความสำคัญอย่างยิ่ง คุณครูของเราจะวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของนักเรียนแต่ละคนจากการทำ Pre-test การสอนจึงเป็นการโฟกัสอย่างถูกจุด