แบบทดสอบ CU-ATS (Aptitude Test for Science of Chulalongkorn University) ใช้วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย

  • วิชาฟิสิกส์ 60 ข้อ เวลา 60 นาที
  • วิชาเคมี 55 ข้อ เวลา 60 นาที

นำไปใช้ทำอะไร
สำหรับบุคคลที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ

ค่าสมัครสอบ 800 บาท

แบบทดสอบ CU-ATS เป็นข้อสอบแบบตัวเลือกทั้งหมด
การคิดคะแนนหากผู้เข้าสอบตอบผิดจะถูกหักข้อละ 0.25 คะแนน

ขอบคุณข้อมูลจาก www.atc.chula.ac.th/th_html/th_ats.html