CU-TEP (Chulalongkorn University Test Of English Proficiency) คือ การทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษใน 3 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การอ่าน และการเขียน (เทียบเคียงกับข้อสอบ TOEFL แต่ไม่มีสอบพูดเหมือน TOEFL) เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษกึ่งวิชาการ ข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ และใช้เพื่อการศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คะแนนเก็บได้ 2 ปี