เคล็ดลับทำคะแนน BMAT Writing Task (Part 4)

สำหรับการสอบ BMAT หรือ BioMedical Admissions Test นั้น

พี่กริฟฟินขอบอกเคล็ดลับสุดท้ายในการทำข้อสอบ BMAT Writing Task คือ เขียนให้พอ เพราะเราต้องจัดการการเขียนของเราให้อยู่ใน 1 หน้ากระดาษ A4 แผ่นเดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้นน้องๆ ต้องฝึกจัดระเบียบความคิด อ่านคำถามให้ละเอียด วิเคราะห์ประเด็น ร่างสิ่งที่จะเขียน และลงมือเขียน นั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *