การสอบ BMAT หรือ BioMedical Admissions Test ในส่วนที่ 3 Writing Task นั้น

เกณฑ์การให้คะแนน จะดู 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คุณภาพของเนื้อหา และส่วนที่ 2 คือ ไวยากรณ์ สำหรับในส่วนที่ 2 จะประเมินจากความสามารถในการใช้ภาษา ไวยากรณ์ คำศัพท์ รูปแบบประโยค เครื่องหมายต่างๆ เป็นต้น และให้เกรด A, B, C และ X