การสอบ BMAT หรือ BioMedical Admissions Test ในส่วนที่ 3 Writing Task นั้น เกณฑ์การให้คะแนน จะดู 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คุณภาพของเนื้อหา ระดับคะแนน 0-5 จากน้อยไปมาก โดยแต่ละระดับคะแนน จะบ่งบอกถึงความรู้ความเข้าใจในเนื้อเรื่องที่เราเขียน การตอบคำถามได้ตรงประเด็น ข้อโต้แย้ง และเหตุผลสนับสนุน