การสอบ BMAT หรือ BioMedical Admissions Test

เป็นการสอบเฉพาะทางมาตรฐานนานาชาติสำหรับผู้ที่มุ่งเข้าศึกษาต่อด้านแพทย์ ทันตแพทย์ หรือสัตวแพทย์ ตัวข้อสอบ BMAT ประกอบด้วย 3 ส่วน

  • ส่วนที่ 1 เชาว์ปัญญาและทักษะที่จำเป็น (Aptitude and Skills)
  • ส่วนที่ 2 ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และประยุกต์ใช้ (Scientific Knowledge and Applications)
  • ส่วนที่ 3 ความสามารถด้านภาษา (Writing Task)

พี่กริฟฟินจะมาบอกเคล็ดลับทำคะแนน BMAT Writing Task โดยก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับการสอบส่วนนี้ก่อน BMAT Writing Task ใช้เวลาสอบ 30 นาที เป็นข้อสอบอัตนัย (essay) โดยผู้เข้าสอบต้องเลือกเขียนเรื่อง 1 เรื่อง (จากที่กำหนดให้ 3 เรื่อง) ความยาวประมาณ 300 คำ ข้อสอบจะเน้นการแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ และความสมเหตุสมผล นอกจากนั้นการทดสอบจะวัดเรื่องการใช้ไวยากรณ์ การเลือกใช้คำศัพท์ การใช้เครื่องหมายต่างๆ และการเรียบเรียงประโยคให้สัมพันธ์กัน

BMAT – Writing Rask