BMAT ประกอบด้วยอะไรและสอบอะไรบ้าง

BMAT มีข้อสอบทั้งหมด 3 ส่วน โดยใช้เวลาสอบทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง

ส่วนที่ 1 เชาว์ปัญญาและทักษะที่จำเป็น (Aptitude and Skills) ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง เป็นข้อสอบปรนัย (multiple choice) 35 ข้อ โดยตัวเลือกคำตอบแต่ละข้อไม่เท่ากัน ในส่วนนี้จะทอดสอบเชาวน์ปัญญาในการแก้ปัญหา ทักษะความเข้าใจบทความต่าง ๆ และทักษะการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยง

ส่วนที่ 2 ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และประยุกต์ใช้ (Scientific Knowledge and Applications) ใช้เวลาสอบ 30 นาที เป็นข้อสอบปรนัย (multiple choice) 27 ข้อ โดยเนื้อหาในการสอบครอบคลุมรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) และคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร IGCSE ของสหราชอาณาจักร ข้อสอบจะวัดการนำความรู้และทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้

ส่วนที่ 3 ความสามารถด้านภาษา (Writing Task) ใช้เวลาสอบ 30 นาที เป็นข้อสอบอัตนัย (essay) โดยผู้เข้าสอบต้องเลือกเขียนเรื่อง 1 เรื่อง (จากที่กำหนดให้ 3 เรื่อง) ความยาวประมาณ 300 คำ ข้อสอบจะเน้นการแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ และความสมเหตุสมผล นอกจากนั้นการทดสอบจะวัดเรื่องการใช้ไวยากรณ์ การเลือกใช้คำศัพท์ การใช้เครื่องหมายต่าง ๆ และการเรียบเรียงประโยคให้สัมพันธ์กัน

*******************************************

คอร์สเรียน BMAT << Click

*******************************************

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-26446006-7

LINE: @houseofgriffin