เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และประธานที่ปรึกษาด้านวิชาการ House of Griffin และ อ.สันติวิภา พานิชกุล ประธานกรรมการบริหาร House of Griffin ได้เข้าพบท่านวันไช นอระแสง ที่ปรึกษาทูตการศึกษาวัฒนธรรม สถานทูตเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน (Non-formal Education) ระบบอเมริกัน (GED) การจัดนิทรรศการการศึกษาระดับ High School และ University
ในประเทศไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ตลอดจนหารือถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความภาษาอังกฤษรางวัล GRIFFIN
ASEAN AWARD ในหัวข้อ “Connecting ASEAN Forests: Myanmar, Lao PDR, Cambodia, Malaysia and Thailand” ไปยังกลุ่มเป้าหมาย คือบุคลากรครูใน สปป.ลาว อีกด้วย