เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานที่ปรึกษาด้านวิชาการ House of Griffin เป็นประธานในการประชุมความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับ High School หลักสูตรนานาชาติระบบอเมริกันระหว่างโรงเรียนโยธินบูรณะ

โดย อ.ดารารัศมิ์ ศรีวิลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ และ อ.เขษมชาติ อารีมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา และคณะผู้บริหารจาก House of Griffin ซึ่งประกอบด้วย อ.สันติวิภา พานิชกุล ประธานกรรมการบริหาร อ.ทิน่า พานิชกุล Director of Studies และ Academic Managers ได้แก่ อ.กีรตาพันธ์ มโนขันธ์
อ.วนพัทธ์ อธิอาภรนนท์ และ อ.ณัฐภรณ์ วรรณรังษี เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมหารือถึงนวัตกรรมทางการศึกษาในแนวทางการเรียนรู้เพื่อคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ภายใต้หลักสูตร Ashton Curriculum ซึ่งเป็น High School Fast Track ที่ใช้ระยะเวลาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 18 เดือน โดยนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิ GED High School Equivalency จาก USA พร้อมผลสอบ
IELTS และ SAT เพื่อให้สามารถใช้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ