เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานที่ปรึกษาด้านวิชาการ House of Griffin ได้นำ อ.สันติวิภา พานิชกุล ประธานกรรมการบริหาร House of Griffin เข้าพบ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะกับประเทศเมียนมา ลาว กัมพูชา มาเลเซีย ซึ่งในปีนี้ House of Griffin มีแผนจะสร้างความร่วมมือและเปิดโอกาสให้นักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าศึกษาต่อหลักสูตร GED ซึ่งเป็นหลักสูตรการสอบเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระบบอเมริกัน ที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย และนานาชาติ โดยวุฒิ GED สามารถใช้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้ รวมทั้งยังได้มีการหารือถึงโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาไปยังประเทศจีน เกาหลีใต้ และฟิลิปปินส์อีกด้วย