เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานที่ปรึกษาด้านวิชาการ House of Griffin ได้นำ อ.สันติวิภา พานิชกุล ประธานกรรมการบริหาร House of Griffin เข้าพบนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ และ ดร.สุวิทย์ มังคละ อัครราชทูตที่ปรึกษา
เพื่อหารือถึงความร่วมมือการประชาสัมพันธ์การศึกษาหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย การจัดนิทรรศการการศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตร GED และการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยนานาชาติในประเทศไทย และโครงการประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษรางวัล Griffin ASEAN Award