โรงเรียนกวดวิชา House of Griffin ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (SUIC: Silpakorn University International College) ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาแนะแนวหลักสูตรและการศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร (SUIC) ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 13:30-15:30 น. ณ โรงเรียนกวดวิชา House of Griffin ชั้น 5 อาคาร CP Tower 3 อาคาร C, BTS พญาไท

SUIC

SUIC

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีชื่อเสียงโดดเด่นในด้านศิลปะและการออกแบบ ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นที่สนใจและกำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดังนี้

 • Digital Communication Design หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล ร่วมกับ
  Birmingham City University ประเทศอังกฤษ
 • Event and Leisure Marketing หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการตลาดการจัดการงานและกิจกรรมสันทนาการ ร่วมกับ Rennes School of Business
  ประเทศฝรั่งเศส
 • Luxury Brand Management หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา ร่วมกับ
  Paris School of Business ประเทศฝรั่งเศส
 • Hotel Management หลักสูตร 2 ปริญญา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม
  มหาวิทยาลัยศิลปากร และสาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ สถาบันวาแตล (Vatel International Business
  School) ประเทศฝรั่งเศส

ภายในงานจะมีการแนะแนวการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้า พร้อมรับคำปรึกษาจาก Education Planner ของเราได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
ท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการแนะแนวเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกหลักสูตรศึกษาต่อในอนาคต ขอเชิญลงทะเบียนได้ที่ House of Griffin โทรศัพท์ 0-2644- 6006 LINE ID: @houseofgriffin หรืออีเมล
contact@houseofgriffin.com