ตามที่ โรงเรียนกวดวิชา House of Griffin ได้จัดการประกวดเรียงความภาษาอังกฤษรางวัล GRIFFIN AWARD ขึ้นในหัวข้อ “My Mother: the Memory of My First Teacher” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ในปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาอีกหลายท่าน โดยมีนักเรียนจากทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้นจำนวน 144 ผลงาน และบัดนี้คณะกรรมการตัดสินได้พิจารณาตัดสินผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 7 ผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ

นางสาวอัคริมา วชิรคพรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตร และทุนเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ 10 ชั่วโมง

รางวัลรองชนะเลิศ

นายแทนพงศ์ ตันเถียร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตร และทุนเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ 10 ชั่วโมง

นายภาณุพงศ์ วงศาวณิชย์กิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา
ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตร และทุนเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ 10 ชั่วโมง

รางวัลชมเชย

นางสาวพิชญ์สินี มนูรังษี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 2,500 บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตร และทุนเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ 10 ชั่วโมง

นางสาวศุภาพิชญ์ ศิริโภค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 2,500 บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตร และทุนเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ 10 ชั่วโมง

นางสาวภัทราพร จักรไพศาล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์
ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 2,500 บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตร และทุนเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ 10 ชั่วโมง

นางสาวปวีณา ตั้งกิจเจริญวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 2,500 บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตร และทุนเรียนการเขียนภาษาอังกฤษ 10 ชั่วโมง

ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดจะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:00-16:30 น. ณ อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้กราบเรียนเชิญท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
และได้รับเกียรติจาก ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประธานคณะกรรมการตัดสิน บรรยายปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่

ในโอกาสนี้ โรงเรียนกวดวิชา House of Griffin ยังจะจัดพิธีมอบรางวัล “คนเก่ง GRIFFIN”
ให้กับนักเรียนของโรงเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นประสบความสำเร็จในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหลักสูตรอินเตอร์และโรงเรียนสาธิตนานาชาติอีกด้วย

โปรดติดตามภาพข่าวงานได้ทางเว็บไซต์และสื่อต่างๆ ของโรงเรียนต่อไปค่ะ

HOUSE OF GRIFFIN
TEL: 0-2644- 6006
LINE: @houseofgriffin