PET (Preliminary English Test) เป็นข้อสอบที่ทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผู้ออกข้อสอบคือ กระทรวงการศึกษาธิการของประเทศอังกฤษร่วมกับ Cambridge International Examinations (CIE)

PET หรืออีกชื่อคือ Cambridge English: Preliminary จะใช้ทดสอบที่ระดับ B1 ซึ่งเป็นตารางมาตรฐานของภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป Common European Framework of Reference หรือ (CEFR)

CEFR คืออะไร?

CEFR (Common European Framework of Reference) คือ CEFR คือตารางภาษา 6 ระดับ แบ่งเป็น A1 A2 B1 B2 C1 C2 เป็นระบบง่ายๆ ที่ใช้ในการวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนทุกคน

ระดับ B1 เป็นข้อสอบที่วัดอะไรบ้าง?

 1. วัดความเข้าในพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
 2. วัดความเข้าใจทางด้านการอ่านบทความภาษาอังกฤษจากนิตยสารอย่างง่าย
 3. วัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษแบบที่เป็นจดหมายหรือหัวข้ออื่นๆ ที่คุ้นเคย

โดยภาพรวมแล้ว ข้อสอบ PET ระดับ B1 จะวัดความสามารถของผู้เรียนในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาตามสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปแบบของข้อสอบ?

ลักษณะข้อสอบของ PET จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ซึ่งใช้วัดทักษะทางด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน ในภาษาอังกฤษ

 1. ข้อสอบที่วัดทักษะการอ่านและเขียน ( มีเวลาในการทำ 1 ชั่วโมง 30 นาที) ข้อสอบนี้จะประกอบไปด้วย 8 ส่วน รวมทั้งหมด 42 ข้อ ผู้สมัครจะต้องอ่านบทความทั้งแบบสั้นและยาว ซึ่งมีลักษณะตั้งแต่ ป้าย ใบโบชัวร์ ข่าว นิตยสาร และ ข้อความต่างๆ เช่น ข้อความอีเมล์ ข้อความสั้นๆ การ์ด หรือ โปสการ์ด
 • ข้อสอบส่วนที่ 1 ถึง 5 จะมุ่งเน้นไปทางทักษะทางด้าน การอ่าน ซึ่งรวมถึงการหา main idea และ แปลความหมายคำศัพท์ต่างๆ รูปแบบคำตอบจะมีทั้งแบบ ข้อกา โยงจับคู่ หรือ ข้อสอบอ่านประโยคแล้วบอกว่า ผิดหรือถูก (True or False)
 • ข้อสอบส่วนที่ 6 ถึง 8 จะมุ่งเน้นไปทางทักษะด้าน การเขียน ซึ่งรวมถึงพวกหลัก ไวยากรณ์ต่างๆ (grammar) รูปแบบคำตอบจะมีทั้งแบบ เติมคำในช่องว่าง เขียนตอบจดหมายอย่างสั้นๆ ประมาณ 35-45 คำ ขึ้นอยู่กับลักษณะโจทย์ และรวมถึง การเขียนที่มี คำ 80-100 คำขึ้นไป ซึ่งอาจจะเป็นการเขียนตอบจดหมายอย่างไม่เป็นทางการ หรือการแต่งเนื้อเรื่องธรรมดาๆ

2. ข้อสอบที่วัดทักษะด้านการฟัง (มีเวลาในการสอบทั้งหมด 35 นาที) ข้อสอบวัดการฟังนี้จะมีทั้งหมด 4 ส่วน ประกอบด้วยคำถาม 25 ข้อ ผู้สอบจะต้องเข้าใจบทสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ได้อย่างถูกต้อง ข้อสอบอาจเป็นเทปที่อัดจากการประกาศ การสัมภาษณ์ หรือ บทสนทนาต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 • ส่วนที่ 1 จะประกอบไปด้วย บทสนทนาสั้นๆ 7 บท และ รูปประกอบ 3 รูปสำหรับแต่ละการสนทนา ผู้สอบจะต้องฟังคำตอบและและตอบในรูปแบบข้อกา
 • ส่วนที่ 2 จะประกอบไปด้วย บทสนทนาที่ยาวขึ้นมาซึ่งอาจเป็นบทพูดหรือการสัมภาษณ์ ผู้สอบต้องหาคำตอบก่อนตอบในรูปแบบข้อกาที่มีคำตอบให้เลือกหกข้อ
 • ส่วนที่ 3 จะประกอบไปด้วยบทสนทนาที่เป็นบทพูดยาว ซึ่งอาจจะเป็น การประกาศจากสถานีวิทยุ หรือว่าเทปข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ หรือ กิจกรรมต่างๆ ผู้สอบจะได้รับกระดาษในการจดโน้ตสรุปข้อความที่ได้ยิน การตอบจะเป็นแบบการเติมคำในช่องว่าง ทั้งหมด 6 ข้อด้วยกัน
 • ส่วนที่ 4 จะประกอบไปด้วยบทสนทนาแบบไม่เป็นทางการระหว่างบุคคล 2 คน ที่พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวัน ผู้สอบจะได้ตอบคำตอบที่มีลักษณะ True or False ทั้งหมด 6 ข้อ ซึ่งจะเกี่ยวกับเนื้อหาของบทสนทนารวมถึงความคิดเห็นของผู้พูด

3. ข้อสอบที่วัดทักษะด้านการพูด (มีเวลาในการสอบทั้งหมด 10-12 นาที) ข้อสอบวัดการพูดนี้ประกอบไปด้วย 4 ส่วน ซึ่งจะเป็นการสอบแบบตัวต่อตัว ผู้สอบจะต้องแสดงถึงทักษะทางด้านการพูดภาษาอังกฤษโดยการตอบคำถามและพูดคุยเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวกับสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบ

 • ส่วนที่ 1 เป็นบทสนทนาทั่วไป ผู้สอบอาจจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของตัวเอง เช่น กิจวัตรประจำวัน การเรียน การวางแผน และ อนาคต
 • ส่วนที่ 2 เป็นการสนทนาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้สอบคนอื่นๆ ผู้สอบจะได้รับรูปภาพพร้อมทั้งให้อธิบายเกี่ยวกับเหตุการ์ที่เกิดขึ้นภายในรูปภาพนั้น
 • ส่วนที่ 3 เป็นการสนทนาโดยผู้สอบจะเป็นผู้พูดฝ่ายเดียว โดยมีจะมีเวลาให้ 1 นาที ในการอธิบายสถานการณ์ในรูปภาพ
 • ส่วนที่ 4 จะเป็นการอภิปรายถกกับผู้สมัครสอบคนอื่นๆ ผู้สอบจะต้องใช้รูปภาพที่ได้ไว้ใน ส่วนที่ 3 ในการอภิปรายโดยต้องพูดเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ตัวเองมีต่อรูปภาพ นั้นๆ

การวิเคราะห์คะแนน

PET จะมีคะแนนเต็มทั้งหมด 170 คะแนน โดยคะแนนนี้จะคิดจากค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแต่ละทักษะ โดยคะแนนเฉลี่ยทั้งหมดจะบ่งบอกถึงความสามารถของผู้สอบ อ้างอิงจากตารางด้านล่าง

(อ้างอิงข้อมูลจาก: http://www.cambridgeenglish.org/exams/preliminary/results/)

หมายเหตุ: ผู้สอบที่ได้คะแนนในช่วง 120-139 จะไม่ได้รับประกาศณียบัตร Preliminary English Test certificate

สอบถามเพิ่มเติม
LINE: @houseofgriffin
TEL: 0-2644- 6006-7