สาธิต มศว อินเตอร์ เป็นที่ทราบกันดีกว่าหลักสูตรการเรียนของสาธิตประสานมิตร นานาชาตินั้นถูกออกแบบจาก Cambridge International Examination

What is Cambridge International Examination (CIE) at SPIP ?

เป็นที่ทราบกันดีกว่าหลักสูตรการเรียนของสาธิตประสานมิตร นานาชาตินั้นถูกออกแบบจาก Cambridge International Examination ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานระดับโลก แต่ผู้ปกครองหลายท่านคงยังไม่ทราบว่าหลักสูตรนี้สาระสำคัญของมันคืออะไรและ การเรียนการสอนแบบนี้ดีต่อนักเรียนไทยหรือไม่

English Primary

ก่อนอื่นมาดูในส่วนของวิชา English Primary ซึ่งประกอบกันด้วย 5 ส่วนด้วยกันคือ

 1. Phonics, spelling and vocabulary
 2. Grammar and punctuation
  a. Reading
  b. Writing
 3. Reading
  a. Fiction and poetry
  b. Non-Fiction
 4. Writing
  a. Fiction
  b. Non-Fiction
  c. Presentation
 5. Speaking and Listening

ทั้งหมดนี้คือ 5 กรอบการเรียนภาษาอังกฤษที่ SPIP วางไว้เป็นโครงสร้างหลักซึ่ง objective ของ SPIP นั้นนอกเหนือจากต้องการให้นักเรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษแล้ว ยังเน้นในเรื่องของทักษะการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน

Admission Exam to G7 at SPIP (English Test Area)

การสอบเข้าสู่รั้ว SPIP นั้นถือได้ว่าเป็นข้อสอบที่ยากเอาการเนื่องจาก SPIP ต้องการคัดเลือกนักเรียนที่มีทั้งคุณภาพและความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรที่เข้มข้นนี้ ในส่วนของข้อสอบนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้

 1. Written Tests ในส่วนนี้นักเรียนจะต้องสอบด้วยกันทั้งหมด 3 วิชาด้วยกัน คือ
  a. English:
  ผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบข้อสอบเขียนการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษในการอ่านการฟังและการเขียนเช่นเดียวกับ
  b. Mathematics and Science:
  ความถนัดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  Written Tests

 2. Interview – สอบสัมภาษณ์เพื่อวัดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและวัดตรรกะในการตอบคำถาม

  Interview

เจาะลึกแนวข้อสอบ SPIP

ENGLIST PART

ลักษณะข้อสอบจะอิงจาก PET (Preliminary English Test) ซึ่งเป็นข้อสอบที่ออกโดย Cambridge English Language Assessment ซึ่ง PET เป็นข้อสอบวันระดับภาษาอังกฤษระดับ Intermediate Level Qualificationเพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งในการสอบเข้า SPIP นั้นข้อสอบที่ใช้จะเป็นระดับ Preliminary for School ซึ่งจะมีหัวข้อสอบดังนี้

ข้อสอบจะประกอบไปด้วยทั้งหมด 3 ส่วนคือ

ข้อสอบประกอบไปด้วย 3 ส่วน

 1. Reading and Writing
  – ในส่วนของการอ่านนั้น นักเรียนจะได้อ่าน text ทั้งแบบจำนวนคำสั้นๆ เช่น โบรชัวร์ ป้ายโฆษณา หนังสือพิมพ์ นิตยสาร อีเมลล์ ลักษณะคำถามจะมีเน้นในเรื่องของความรู้ในเรื่องของ vocabulary and grammar เป็นหลักซึ่งจะมีทั้ง- Answering multiple choice questions
  – Selecting descriptions which match different texts
  – Identifying true or false information- ในส่วนของ Writing จะมีทั้งข้อสอบเขียน short answer questions หรือเติมประโยคในช่องว่างรวมไปถึงการเขียน essay เช่น จดหมายไม่เป็นทางการ (35-45 คำ) ไปจนถึงการเขียน essay ตอบโจทย์ประมาณ 80-100 คำ
 2. Listeningลักษณะข้อสอบพาร์ทนี้จะเป็นการทดสอบความสามารถในการฟังบทสนทนาสั้นๆ ประกาศจากวิทยุหรือโทรทัศน์ไปจนถึงการอภิปราย (discussion) เกี่ยวกับหัวข้อทั่วไปที่นักเรียนจะพบเจอในชีวิตประจำวัน เช่นการอธิบายถึงเนื้อหาในวิชาประวัติศาสตร์หรือการพูดคุยสัมภาษณ์ (interview) คำถามในส่วนนี้มักจะให้นักเรียน identify ว่า statement นั้น true or false หรือ ให้ระบุ attitude and opinion ของผู้พูด

การเรียนการสอนที่ House of Griffin นั้นเราเน้นให้นักเรียนได้ทำความเข้าใจกับข้อสอบได้ทดลองฝึกทำข้อสอบจนชินและเข้าใจใน pattern ของมันซึ่งเมื่อนักเรียนเข้าใจ pattern ของข้อสอบได้แล้วจะทำให้ลดความเครียดระหว่างทำข้อสอบและมีแนวโน้มจะ ทำคะแนนได้สูงขึ้นกว่านักเรียนที่ไม่คุ้นเคยกับแนวข้อสอบเลย

ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่จำนวนชั่วโมงการเรียนที่ House of Griffin จะค่อนข้างเยอะเมื่อเปรียบเทียบกับตลาด นอกจากการฝึกทำ past-papers อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ นักเรียนจะได้รับการประเมินผลการเรียนซึ่งเป็นระบบมาตรฐานในการวัดพัฒนาการของนักเรียนนุทกๆ 2 สัปดาห์ ส่งตรงไปยังผู้ปกครองเพื่อประเมินเปอร์เซ็นในการสอบผ่านเข้าสู่ SPIP นั่นเอง

Admission Exam to G7 at SPIP (Mathematics Test Area)

หลักสูตร SPIP Mathematics ประกอบด้วยหัวข้อทั้งหมด 5 หัวข้อได้แก่ จำนวนและตัวเลข(Number), เรขาคณิต(Geometry), การวัด(Measure), การจัดการข้อมูล(Handling data) และการแก้โจทย์ปัญหา(Problem solving) โดยหัวข้อทั้งหมดแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยๆดังนี้

หลักสูตร SPIP Mathematics

จำนวนและตัวเลข (Number)
 • จำนวน, ตัวเลข และระบบของตัวเลข (Numbers and the number system)
 • การคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ (Calculation – Mental strategies, Addition and subtraction, Multiplication and division)
เรขาคณิต (Geometry)
 • รูปทรงและการให้เหตุผลทางเรขาคณิต (Shapes and geometric reasoning)
 • ตำแหน่งและการเคลื่อนที่ (Position and movement)
การวัด (Measure)
 • เงิน (Money)
 • ความยาว, น้ำหนัก และความจุ (Length, mass and capacity)
 • เวลา (Time)
 • พื้นที่และความยาวรอบรูป (Area and perimeter)
การจัดการข้อมูล (Handling data)
 • การตัดการ, การแบ่งหมวดหมู่ และกรนำเสนอข้อมูล (Organising, categorising and representing data)
 • ความน่าจะเป็น (Probability)
การแก้โจทย์ปัญหา (Problem solving)
 • การใช้เทคนิคและทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Using techniques and skills in solving mathematical problems)
 • วิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆ (Using understanding and strategies in solving problems)

โดยทั้ง 4 หัวข้อแรกจะมีการแทรกเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเข้าไป เพื่อใช้สำหรับการพัฒนาเทคนิคในการคิดคำนวณ รวมถึงให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย หลักสูตรนี้เน้นไปที่การสร้างพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ให้นักเรียนสามารถ นำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาความรู้ความเข้าใจของวิชานี้ในแบบองค์รวม

Admission Exam to G7 at SPIP (Science Test Area)

หลักสูตร SPIP Science ประกอบไปด้วยหัวข้อทั้งหมด 4 หัวข้อได้แก่ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific enquiry), ชีววิทยา (Biology), เคมี (Chemistry) และฟิสิกส์(Physics) โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยดังนี้

หลักสูตร SPIP Science

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific enquiry)
 • แนวคิดและหลักฐาน (Ideas and evidence)
 • การวางแผนการพิสูจน์ (Plan investigative work)
 • การเสาะหาและนำเสนอหลักฐาน (Obtain and present evidence)
 • การพิจารณาหลักฐานและการพิสูจน์ (Consider evidence and approach)
ชีววิทยา (Biology)
 • พืช (Plants)
 • การดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมของสิ่งมีชีวิต (Living things in their environment)
 • มนุษย์และสัตว์ (Humans and animals)
เคมี (Chemistry)
 • คุณสมบัติของสสาร (Material properties)
 • สสารและการเปลี่ยนแปลง (Material changes)
 • สถานะของสสาร (States of matter)
ฟิสิกส์ (Physics)
 • แรง (Forces)
 • แสงและเงา (Light and dark)
 • ไฟฟ้า (Electricity)
 • โลกและชั้นบรรยากาศ (The Earth and beyond)
 • เสียง (Sound)

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้นจะเป็นหลักปฏิบัติของการศึกษาในหัวข้อต่างๆโดยมุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นความสนใจของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนกวดวิชา เฮ้าส์ ออฟ กริฟฟิน

คอร์ส SPIP ดูวันและเวลาเรียน
LINE ID: @houseofgriffin