ติว KMIDS สอบเข้า สาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า ลาดกระบัง

KMIDS Test คือ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและอื่น ๆ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้าหรือ King Mongkut’s International Demonstration School (KMIDS) ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบสำหรับผลิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อเข้าศึกษาต่อยังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

ติว KMIDS

ติว KMIDS

แบบทดสอบสำหรับการสอบเข้า Grade 7 ประกอบด้วย TOEFL Junior 2 ชั่วโมง และเรียงความภาษาอังกฤษ 45 นาที

แบบทดสอบสำหรับการสอบเข้า Grade 10 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ TOEFL ITP ประกอบด้วยหลักไวยากรณ์และการเขียน การฟัง และการอ่าน ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ส่วนที่ 2 คือ คณิตศาสตร์ 1 ชั่วโมง วิทยาศาสตร์ 30 นาทีและความถนัดทั่วไป 30 นาที

จากความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบเข้า MUIDS ของ House of Griffin กว่าครึ่งทศวรรษ นำมาซึ่งการเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที่เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ KMIDS ตั้งแต่รุ่นแรกในวันนี้

คลิกที่นี่ เพื่อดูวันและเวลาเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2644-6006
LINE ID: @houseofgriffin