IGCSE – (0625) PHYSICS

IGCSE Physics คืออะไร

การสอบ IGCSE วิชา Physics เนื้อหาที่ออกสอบแบ่งเป็น 5 หมวดใหญ่ คือ

IGCSE Physics

IGCSE Physics

 1. General Physics
  แบ่งออกเป็น 8 เรื่องหลัก คือ การวัด การเคลื่อนที่ แรง การหมุน ความดัน การถ่ายโอนพลังงาน แหล่งพลังงาน งานและกำลัง ในส่วนนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการวัดความยาว พื้นที่การแทนที่น้ำเพื่อหาปริมาตร และคำนวณหาความหนาแน่น ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง ความเร็ว ความเร่ง และเวลา โมเมนต์การหมุน แรงจากการดึงสปริง พลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานจลน์ การคำนวณพลังงาน การคำนวณงานและกำลัง
 2. Thermal Physics
  แบ่งออกเป็น 3 เรื่องหลัก คือ แบบจำลองพลังงานจลน์ คุณสมบัติของความร้อน การส่งผ่านความร้อน ในส่วนนี้นักเรีนรจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของสถานะของสาร ความจุความร้อน เทอร์โมมิเตอร์ ความร้อนแฝง การนำความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน
 3. Physics of Wave
  แบ่งออกเป็น 4 เรื่องหลัก คือ เสียง แสง คุณสมบัติของคลื่น และ Spectra ในส่วนนี้นักเรียนต้องมีความเข้าใจในเรื่องความยาวคลื่น ความเร็วคลื่น ความถี่ การหักเห การเลี้ยวเบนการกระจายแสง และคุณสมบัติของแสงสีต่างๆ
 4. Electricity and Magnetism
  แบ่งออกเป็น 5 เรื่องหลัก คือ แม่เหล็ก ไฟฟ้าสถิตย์ ปริมาณทางไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า แรงไฟฟ้าและการเหนี่ยวนำทางฟ้า นักเรียนต้องมีความเข้าใจเรื่อง ประจุบวก ประจุลบ ความจุไฟฟ้า ความต้านทาน ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก การคำนวณวงจรไฟฟ้า ตัวนำ และฉนวน
 5. Atomic Physics
  แบ่งออกเป็น 2 เรื่องหลัก คือ นิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี ในส่วนนี้น้องต้องมีความเข้าใจเรื่อง โครงสร้างของอะตอม โปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน การสลายตัวของกัมมันตภาพรังสี

รูปแบบข้อสอบ

นักเรียนที่เลือกสอบแบบ core จะสอบ Paper 1, 3 และ 6 ส่วนแบบ extended จะสอบ Paper 2, 4 และ 6 โดย Paper 1 และ 2 เป็นข้อสอบแบบปรนัยให้เลือกตอบ มี 40 ข้อ เวลา 45 นาที คิดเป็น 30% จากคะแนนรวม Paper 3 และ 4 ให้เขียนตอบ มีเวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที คิดเป็น 50% จากคะแนนรวม และ Paper 6 เขียนตอบเกี่ยวกับการทดลอง มีเวลา 1 ชั่วโมง คิดเป็น 20% ของคะแนนรวม

IGCSE Physics คืออะไร

IGCSE Physics คืออะไร

หมายเหตุ

สอบแบบ extended จะได้รับเกรดตั้งแต่ A* ถึง G สอบแบบ core จะได้รับเกรดตั้งแต่ C ถึง นักเรียนต้องสอบผ่านอย่างน้อยเกรด C รวม 5 วิชา จึงจะถือว่าผ่านการสอบและได้รับวุฒิบัตร IGCSE

GRIFFIN TIPS

วิชา Physics ให้หมั่นฝึกฝน หา Past papers มาทำให้มาก

IGCSE Physics

House of Griffin
Tel: 0 2652 2332, 0 2644 6006-7
LINE: @houseofgriffin
Website: houseofgriffin.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *