เข้าใจข้อสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการ

IELTS Academic Writing Test

เป็นข้อสอบที่ถูกออกแบบมาเพื่อวัดความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการของผู้เข้าสอบ ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณางานเขียนของผู้สอบจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ ความถูกต้องและความเหมาะสมในการเขียนอธิบายตามลักษณะของข้อสอบ การเรียบเรียงความคิดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหรือหัวข้อตามที่โจทย์กำหนด รวมถึงความถูกต้องและความหลากหลายของการใช้คำศัพท์และหลักไวยากรณ์ทางภาษาอังกฤษ

รูปแบบของข้อสอบ

IELTS Academic Writing Test จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ และผู้สอบต้องใช้เวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที

 1. ส่วนที่หนึ่ง (Task 1)ผู้สอบจะต้องเขียนอธิบายข้อมูลที่ถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบของกราฟและแผนผังต่างๆ เช่น กราฟเส้น กราฟแท่ง ตาราง แผนที่ ชั้นตอนหรือกระบวนการของการกระทำหนึ่งๆ ฯลฯ ส่วนสำคัญในการเขียนอธิบายข้อมูลของ task นี้คือ ผู้สอบควรเขียนอธิบายข้อมูลในภาษาของตนเอง ไม่คัดลอกคำศัพท์จากโจทย์ที่กำหนดมาให้ นอกจากนี้แล้วผู้สอบควรเลือกเขียนเปรียบเทียบลักษณะความเหมือนและความต่างของข้อมูลหลักๆที่ปรากฏออกมาอย่างเห็นได้ชัด รวมทั้งควรมีการเขียนสรุปให้ภาพรวมจากข้อมูลที่นำเสนอทุกครั้ง การทำข้อสอบส่วนนี้ ผู้สอบจะต้องเขียนอธิบายข้อมูลให้ได้อย่างน้อย 150 คำภายในระยะเวลา 20 นาที
 2. ส่วนที่สอง (Task 2)ผู้สอบจะต้องเขียนเรียงความในรูปแบบที่ถูกต้องตามหัวข้อที่โจทย์กำหนดมาให้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วรูปแบบการเขียนเรียงความในส่วนนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ การนำเสนอรูปแบบความคิดเห็น (opinion/point of view) การเขียนเชิงโต้แย้ง (argument) และการเขียนที่นำเสนอถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหา (cause and solution) การทำข้อสอบส่วนนี้ ผู้สอบจะต้องเขียนอธิบายข้อมูลให้ได้อย่างน้อย 250 คำภายในระยะเวลา 40 นาที

GRIFFIN TIPS

ข้อแนะนำในการทำ IELTS Academic Writing Test

 • วิเคราะห์งานเขียนในแต่ละส่วนให้ถูกต้องและจดบันทึกแบบย่อเพื่อความเข้าใจของตนเอง
 • ขีดเส้นใต้คำสำคัญในโจทย์เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เขียนอะไรที่นอกเหนือจากสิ่งที่โจทย์ถาม
 • ใช้ย่อหน้าอย่างถูกต้องและชัดเจน ควรนำเสนอเพียงหนึ่งความคิดในแต่ละย่อหน้า
 • ไม่ควรเขียนข้อมูลซ้ำซ้อน และพยายามใช้คำให้หลากหลาย
 • ไม่คัดลอกประโยคจากโจทย์หรือคำถาม
 • เขียนและนำเสนอข้อมูลได้อย่างตรงประเด็นไม่ควรเขียนอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องหรือนอกเหนือจากสิ่งที่โจทย์กำหนด
 • จัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • ควรทำงานเขียนใน task 2 ก่อน task 1 เพราะคะแนนใน task 2 ถือเป็น 2 เท่าของ task 1
 • เขียนอธิบายให้ครบตามจำนวนคำที่กำหนด
 • ไม่ควรเขียนคำตอบในรูปแบบของตัวย่อเพราะจะทำให้ถูกหักคะแนน
 • ตรวจสอบการใช้ไวยากรณ์และเครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องทุกครั้ง
 • หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการ
 • หากมีเวลาเหลือควรตรวจทานงานเขียนทุกครั้งก่อนส่ง

House of Griffin
Tel: 0 2652 2332, 0 2644 6006-7
LINE: @houseofgriffin
Website: houseofgriffin.com