ในส่วนข้อความวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของ IETLS นั้น เป็นการวัดทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจบทความหรือข้อความที่เขียนภาษาอังกฤษ ในส่วนนี้ จะใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง มีบทความความยาวประมาณ 950 คำ ให้อ่านทั้งหมด 3 เรื่อง เป็นบทความทางวิชาการ ข่าว หรือบทวิจารณ์ต่างๆ ที่ใช้ภาษาทางวิชาการเป็นหลัก และมีคำถามท้ายบท เรื่องละ 13 -14 ข้อ รวมทั้งหมด 40 ข้อ มีความยากง่ายแตกต่างกันไป ตามหลักการแล้วจะคิดข้อละ 1 คะแนนเท่ากัน และไม่มีการหักคะแนนหากตอบผิด บทความแรกจะมีความซับซ้อนน้อยและไม่ยากมากนัก บทความถัดไปจะค่อยๆ ยากขึ้นตามลำดับ

GRIFFIN TIPS

เคล็ดลับบางอย่างในการทำข้อสอบในส่วนการอ่าน

 1. การจัดการเวลา
  เพราะมีเวลาไม่มาก แต่ละบทความอาจจะใช้เวลาประมาณ 20 นาทีในการอ่านและตอบคำถาม ซึ่งในทางปฏิบัติอาจไม่ทัน เคล็ดลับที่ขอแนะนำ คือ- บทความแรกจะง่ายสุด พยายามอ่านและทำแบบทดสอบบทความให้รวดเร็ว และถูกต้อง นักเรียนที่เก่งภาษาอังกฤษ จะทำข้อสอบบทความแรกได้เกือบเต็มภายในเวลาน้อยกว่า 20 นาที ได้คะแนนง่ายๆ- นักเรียนอาจต้องใช้เวลามากขึ้นกับบทความถัดมา หรือบทความสุดท้าย พยายามรักษาเวลาจากบทความแรกๆ เพื่อจะเหลือเวลาในบทความสุดท้ายให้มากที่สุด

  – พยายามดูนาฬิกาตลอดเวลา เพื่อเรียกสติและจะได้มีโฟกัสในการอ่าน

 2. ทักษะการอ่านแบบ skimming และ scanning
  ทักษะในการอ่านทั้งสองแบบ ช่วยให้นักเรียนอ่านบทความได้แบบมีโฟกัส และอ่านได้เร็ว หาคำตอบได้ถูกต้อง
  Skimming คือการอ่านกวาดตาแบบรวดเร็ว เพื่อให้ได้ภาพในความคิดว่าแท้จริงแล้วบทความดังกล่าวเกี่ยวกับอะไร เช่น เรื่องนี้เกี่ยวกับสัตว์บางประเภท หรือปัญหาในสังคมบางอย่าง หรือเหตุการณ์อะไรบางอย่างทางประวัติศาสตร์ เมื่ออ่านกวาดตาแล้ว พยายามจดจำให้ได้ว่าแต่ละย่อหน้านั่นเกี่ยวกับอะไร ปกติการเขียนแต่ละย่อหน้า เจ้าของภาษาจะเขียนโดยนำเสนอแค่หนึ่งใจความสำคัญ ถ้าจะพูดเรื่องใหม่ เขาจะเริ่มย่อหน้าใหม่ ให้อ่านเพื่อเอาใจความสำคัญในแต่ละย่อหน้าให้ได้ ลองเขียนสรุปสั้นๆ สักสองสามคำ ในแต่ละย่อหน้าแล้วค่อยอ่านต่อในย่อหน้าต่อไป ใจความสำคัญมักอยู่ในประโยคแรกแต่ละย่อหน้า ทั้งนี้ ควรใช้เวลาในการอ่านบทความ IELTS อย่างมาก 2-3 นาที ต่อการ skimming หนึ่งครั้ง เพราะหากนานกว่านั้นจะเสียเวลา และทำให้ผู้อ่านเองเสียโฟกัสหรือใจความสำคัญของบทความไปได้Scanning คือ การอ่านเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ จะใช้วิธีอ่านแบบ scanning หลังจากทำการ skimming กล่าวคือ เมื่อน้อง skim ทั้งบทความแล้ว ให้อ่านคำถามสักข้อ แล้วคิดว่า คำถามต้องการอะไรมาเป็นคำตอบ เช่น คำถามอาจถามถึงปีที่ค้นพบยาชนิดหนึ่ง หรือผู้ค้นพบว่าเป็นใคร หากผู้อ่าน skim อย่างถูกต้องแล้วจะพอเดาได้ว่า ข้อมูล ดังกล่าว น่าจะอยู่ย่อหน้าแรกหรือที่สอง ไม่น่าจะอยู่ย่อหน้าอื่น ก็ให้กลับไปอ่านโดย scan อย่างละเอียดที่บริเวณย่อหน้านั้นๆ เพื่อหาคำตอบดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องไปอ่านทั้งบทความใหม่ทั้งหมดเพราะเสียเวลาและไม่ได้ประโยชน์อะไร

  การกลับไป scan บทความนั้น มีความสำคัญเพราะทำให้เราได้คำตอบที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม นักเรียนหลายคนยังมีปัญหาในกระบวนการนี้ เช่น ยังไม่สามารถระบุตำแหน่ง (locate) ของคำตอบที่คาดว่าน่าจะมีอยู่ในบทความอย่างถูกต้อง หรือบางคนสามารถระบุตำแหน่งได้ถูกต้อง แต่ไม่สามารถหยิบ (lift) คำตอบที่ถูกมาตอบคำถามได้ หรือบางคนใช้เวลานานเกินไป ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าได้ฝึกทำข้อสอบ IETLS บ่อยๆ จะทำให้น้องๆ มีความชำนาญมากขึ้นและสามารถระบุตำแหน่งคำตอบและหยิบคำตอบได้ถูกต้อง

House of Griffin
Tel: 0 2652 2332, 0 2644 6006-7
LINE: @houseofgriffin
Website: houseofgriffin.com