คือ ข้อสอบที่ใช้เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยหลายแห่ง ก็ใช้ผลคะแนน SAT เป็นหนึ่งในเกณฑ์วัดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในภาคภาษาอังกฤษเช่นกัน ข้อสอบแบบไม่เขียนเรียงความ ใช้เวลาทั้งหมด 3 ชั่วโมง หากเลือกสอบเขียนเรียงความด้วย ใช้เวลาเพิ่มอีก 50 นาที

ข้อสอบวิชา SAT Evidence-Based Reading and Writing มีคะแนนเต็ม 800 คะแนน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

Evidence-Based Reading Test

มี passages ให้ทำทั้งหมด 5 ชุด เวลาทั้งหมด 65 นาที โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็นประวัติศาสตร์หรือสังคม 2 เรื่อง วรรณกรรมอเมริกันหรือวรรณกรรมโลก 1 เรื่อง และวิทยาศาสตร์ 2 เรื่อง ข้อสอบจะเน้นที่การวัดความเข้าใจ หาแหล่งอ้างอิงของคำตอบ การใช้หลักเหตุผล และวัดคำศัพท์ในบริบท รวมทั้งการอ่าน และการตีความกราฟและชาร์ตอีกด้วย ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องที่อ่านหรือไม่ก็ได้

Writing Test

มีให้ทำทั้งหมด 4 ชุด ใช้เวลา 35 นาที ข้อสอบจะเน้นที่การวัดหลักเหตุผล ความเชื่อมโยงประโยค หลักไวยากรณ์ และ เครื่องหมายวรรคตอน

Essay Test

ใช้เวลา 50 นาที (คะแนนแยกออกจาก Writing) โดยให้อ่านเรียงความ 1 เรื่อง แล้วให้เขียนวิเคราะห์คำตอบจากเรียงความที่อ่าน วัดความสามารถในการเขียนเรียงความแบบ Argumentative เขียนทั้งหมด 650-750 คำ

GRIFFIN TIPS

เนื่องจากข้อสอบ SAT จะวัด critical thinking ค่อนข้างมาก รวมทั้ง logic อีกด้วย เทคนิคการทำข้อสอบทั้งแบบ Reading และ Writing จึงต้องเน้นที่การเข้าใจเนื้อหาเป็นหลัก หมั่นฝึกทำแนวข้อสอบจะช่วยเรื่องการจับประเด็นและคิดวิเคราะห์

House of Griffin
Tel: 0 2652 2332, 0 2644 6006-7
LINE: @houseofgriffin
Website: houseofgriffin.com