IGCSE – (0453) Development Studies

IGCSE Development Studies คืออะไร วิชา Development Studies เป็นวิชาที่นักเรียนจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจถึงปัญหาความยากจน กลวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประเทศต่างๆ ทั้งในแง่ของการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

IGCSE

IGCSE Development Studies

ลักษณะข้อสอบ IGCSE Development Studies แบ่งออกเป็น 2 Papers ซึ่งนักเรียนจะต้องใช้หลักการ K.A.A.E ในการสอบ ดังนี้

IGCSE

IGCSE Development Studies

Knowledge = ผู้เรียนต้องรู้และเข้าใจทฤษฎี
Application = ผู้เรียนต้องประยุกต์ใช้ความรู้กับสถานการณ์ที่โจทย์กำหนดได้
Analysis = ผู้เรียนต้องวิเคราะห์โจทย์ ข้อมูล กราฟและตารางให้ได้
Evaluation = ผู้เรียนต้องประเมินค่าของเหตุและผลของสถานการณ์ที่โจทย์กำหนดได้

ข้อสอบ Paper 1 จะประกอบไปด้วยคำถาม 4 ข้อใหญ่ มีข้อย่อยมากกว่า 10 ข้อ และเขียนบรรยายเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่โจทย์กำหนด 4 เรื่อง ใน Paper 1 จะเน้นทักษะ Knowledge and Understanding จากทฤษฎีและหลักการในห้องเรียน 75% การประยุกต์และการประเมินค่า 25%

ข้อสอบ Paper 2 ประกอบด้วยคำถาม 4 ข้อใหญ่ มีข้อย่อยมากกว่า 10 ข้อ ข้อมูลประเภท กราฟ ตาราง ค่อนข้างมาก ซึ่งนักเรียนจะต้องดูข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินและหาทางออกของปัญหาตามสถานการณ์ที่กำหนด ใน Paper 2 จะเน้นความเข้าใจทฤษฎี 20% วิเคราะห์และประเมินค่า 40% ใช้ข้อมูลในการตัดสินทางออกของปัญหาที่สถานการณ์กำหนด 40%

IGCSE

IGCSE Development Studies

GRIFFIN TIPS

เรียนรู้เนื้อหารายวิชาให้เข้าใจ เรียนรู้ศัพท์สำคัญ วิเคราะห์กราฟและตาราง และฝึกทำ Past Paper ย้อนหลังหลายๆ ปี

IGCSE Development Studies

IGCSE Development Studies

House of Griffin
Tel: 0 2652 2332, 0 2644 6006-7
LINE: @houseofgriffin
Website: houseofgriffin.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *