IGCSE ESL (ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE) – ESL คืออะไร?

ESL คืออะไร?

ESL คือข้อสอบที่จัดไว้สำหรับผู้สอบที่ภาษาแรกไม่ใช่ภาษาอังกฤษ โดยข้อสอบจะวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของน้องๆทั้งหมด 4 ด้านด้วยกัน คือ Reading, Writing, Listening, และ Speaking ค่ะ โดยวิชานี้จะมีความพิเศษอยู่ที่ข้อสอบจะถูกแบ่งออกเป็น Core กับ Extended

ความแตกต่างคือข้อสอบ Core จะง่ายกว่าและน้อยกว่าแต่จะได้เกรดแค่ระหว่าง C-G ในขณะที่ Extended จะได้เกรดระหว่าง A*-E โดยผู้เรียนส่วนใหญ่มักจะเลือกสอบ Extended มากกว่า เนื่องจากสามารถนำไปยื่นในมหาวิทยาลัยต่างๆได้ง่ายกว่า

รู้จักกับข้อสอบ ESL

ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคอร์สESL ต้องเข้าใจก่อนว่า ข้อสอบ ESL ประกอบด้วยอะไรบ้าง ข้อสอบ ESL จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ

  1. Reading and Writing (Core-Paper 1 : Extended-Paper 2)
    ข้อสอบชุดนี้คิดเป็น 70%ของเกรดทั้งหมดในข้อสอบชุดนี้ Reading กับ Writing จะรวมอยู่ด้วยกัน โดย Exercise 1-5 จะวัดทักษะการอ่าน ส่วนExercise 5-7 จะวัดทักษะการเขียน Core จะมีเวลาทำอยู่ที่ 1 ชั่วโมงครึ่ง และ Extended จะมีเวลาทำอยู่ที่ 2 ชั่วโมง
  2. Listening(Core-Paper3: Extended-Paper 4)
    ข้อสอบชุดนี้คิดเป็น 30% ของเกรดทั้งหมดผู้สอบจะได้ฟังคลิปเสียงทั้งแบบสั้นและยาวสองรอบด้วยกัน โดยต้องฟังและสามารถจับใจความได้เพื่อตอบคำถามในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น การตอบคำตอบสั้นๆ (short-answer questions) เติมคำ(gap filling) จับคู่ (matching) ปรนัย (multiple choice) และ การจดบันทึก (note-taking)ข้อสอบ Core จะมีเวลาอยู่ที่ 30-40 นาที ในขณะที่ข้อสอบ Extended จะให้เวลาอยู่ที่ประมาณ 45 นาที
  3. Speaking
    ในข้อสอบชุดนี้ (0510) คะแนนของทักษะการพูดจะไม่ถูกรวมเข้าไปในเกรด แต่จะมีการออกเกรดต่างหากให้กับผู้สอบ โดยจะให้คะแนนระหว่าง เกรด 1 (สูงสุด) จนถึงเกรด 5 (ต่ำสุด)

ESL เรียนเกี่ยวกับอะไร?

ในคอร์สนี้เราจะเตรียมความพร้อมให้น้องๆสามารถรับมือกับข้อสอบ ESL ของ IGCSEให้ได้มากที่สุด โดยจะให้เทคนิคต่างๆในการทำข้อสอบแต่ละชุด ผู้เรียนจะได้ทำแบบฝึกหัดที่หลากหลายพร้อมทั้งปูพื้นฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น คำศัพท์ ไวยากรณ์ สำนวน และโครงสร้างการเขียนพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับข้อสอบ นอกจากนั้นแล้วผู้เรียนจะได้เทคนิคต่างๆ อย่างเช่น การ Skim และ Scan ที่ถูกต้องสำหรับพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อให้นักเรียนจับใจความได้มากที่สุดในเวลาอันสั้น นอกจากนั้น ในส่วนของการฟัง นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการฟังเพื่อจับใจความหลัก ฟังข้อมูลเฉพาะ และ ฟังความคิดเห็น และ ทักษะการคาดการณ์คำตอบ (Prediction)

ในคอร์สนี้ สิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากคือการฝึกทักษะในการตอบคำถามให้ตรงกับเกณฑ์การให้คะแนน (Mark Scheme) ให้ได้ถึงแม้ผู้สอบจะใช้คำที่มีความหมายเหมือนกับ Mark Scheme แต่ถ้าไม่ได้ใช้คำ หรือ Keyword ตามนั้น ผู้สอบก็จะไม่ได้รับคะแนนจากข้อนั้นๆ

น้องๆที่สนใจสอบเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกาหรือมีความสนใจในวิชา IGCSE สามารถติดต่อ House of Griffin ได้ที่ (02) 644-6007- 7 หรือ www.houseofgriffin.com ค่ะ

House of Griffin
Tel: 0 2652 2332, 0 2644 6006-7
LINE: @houseofgriffin
Website: houseofgriffin.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *