GED Writing

GED Writing คืออะไร

GED Writing หรือเรียกอีกอย่างว่า Language Arts (Writing) เป็นหนึ่งในห้าวิชาของการสอบเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา โดยข้อสอบจะวัดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา (American English) และประเมิณจากการเขียน ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเดี่ยวหรือเรียนเป็นกลุ่มได้

GED Writing เรียนเกี่ยวกับอะไร

เนื้อการเรียนประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆคือ ส่วนที่เป็นไวยากรณ์ (Grammar) และส่วนที่เป็นการเขียนเรียงความ (Essay)2.1 Grammarในส่วนของไวยากรณ์ เป็นการเรียนเกี่ยวกับไวยากรณ์พื้นฐาน เช่น โครงสร้างประโยคแบบต่างๆ (Sentence Structure) ความแตกต่างระหว่างประโยคสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ (Sentence and Fragment) การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ (Tense and Using Verbs) การรวมประโยค (Combining Sentences) เป็นต้น พร้อมแบบฝึกหัดไวยากรณ์ของแต่ละบทและหลักการทำข้อสอบไวยากรณ์อย่างละเอียด2.2 Essayในส่วนของการเขียนเรียงความ เป็นการเรียนหลักการการเขียนเรียงความอย่างถูกต้องโดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมตัว ก่อนการเขียน (Preparing for the GED Essay) การหาแนวคิด (Gathering Ideas) รวมไปถึงการเรียบเรียงความคิด (Organizing Ideas) ในหัวข้อต่างๆ นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การแก้ไขเรียงความให้ดีขึ้น (Revising Essay) และการเขียนเรียงความภายในเวลาที่กำหนด

สอบอะไรบ้าง

การสอบ GED Writing แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยแต่ละส่วนจะมีรูปแบบการสอบต่างกันภายในเวลาที่ต่างกัน ซึ่งจะเป็นการสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ทั้งสองส่วน3.1 สอบ Grammarข้อสอบไวยากรณ์เป็นข้อสอบแบบกากบาท (Multiple choice) ประกอบไปด้วย 6 บทความ บทความละประมาณ 9 ข้อ โดยแต่ละข้อจะมีให้เลือกตอบ 5 คำตอบ ในส่วนนี้จะมีเวลาทำข้อสอบ 75 นาที3.2 สอบ Essayข้อสอบเรียงความจะมีให้สอบ 1 ข้อ โดยเป็นการเขียนเรียงความอย่างน้อย 250 คำ ภายในเวลา 45 นาที

คะแนนวิชา GED Writing

คะแนนวิชา GED Writing คือ 800 คะแนน โดยแบ่งเป็นอย่างละครึ่งคือ grammar 400 คะแนนและ essay 400 คะแนน โดยน้องๆต้องสามารถทำคะแนนได้ไม่ต่ำกว่า 50% ของคะแนนเต็มของแต่ละส่วน จึงจะสอบผ่านวิชานี้

Tips

สำหรับ Tips พิเศษในการทำคะแนนสอบวิชา GED Writing ให้ได้คะแนนเยอะๆในส่วนไวยากรณ์ คืออย่างน้อยน้องๆต้องมีความรู้พื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในระดับหนึ่ง ต้องมีทักษะในการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) และประโยคซับซ้อน (Complex Sentence) มีความรู้พื้นฐานในการเชื่อมประโยคต่างๆอย่างสมเหตุสมผล และการตัดถอนประโยคที่ไม่ได้ใจความ เย้นเย้อ และ/หรือประโยคที่มีความหมายไม่เชื่อมโยงกับเนื้อหาในภาพรวมในส่วนของการเขียนเรียงความ โครงสร้างเรียงความเป็นส่วนที่สำคัญแต่ไม่สำคัญทั้งหมด นอกเหนือจากโครงสร้าง บทนำ (Introduction) – เนื้อหา (Body) – บทสรุป (Conclusion) ที่ผู้เรียนควรจะมีพื้นฐานอยู่แล้ว ไอเดียหรือแนวความคิดก็สำคัญเช่นกัน “การที่เรียงความมีรูปแบบที่ดีไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเรียงความที่ดี” ดังนั้น การที่แนวความคิดในเรียงความเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง (sequential) สมเหตุสมผล (logical) และเป็นเรื่องเดียวกัน (relevant) นำไปสู่ เรียงความที่ดี (well-organized and sensical essay)

น้องๆที่สนใจสอบเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกาหรือมีความสนใจในวิชา GED Writing สามารถติดต่อ House of Griffin

House of Griffin
Tel: 0 2652 2332, 0 2644 6006-7
LINE: @houseofgriffin
Website: houseofgriffin.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *