บริษัท เฮ้าส์ ออฟ กริฟฟิน จำกัด (House of Griffin) จัดโครงการประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ รางวัล Griffin Award ภายใต้หัวข้อ ‘My Mother: the Memory of My First Teacher’ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

griffinaward

บริษัท เฮ้าส์ ออฟ กริฟฟิน จำกัด (House of Griffin) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติ (International Program) ได้จัดโครงการประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ รางวัล Griffin Award สำหรับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมุ่งหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้พัฒนาความคิดให้เป็นสากลและฝึกฝนทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษนับว่ายิ่งทวีความสำคัญ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันการศึกษาในประเทศจะต้องร่วมมือกันผลักดันให้เยาวชนได้มีโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและมั่นใจ โดยโครงการได้รับเกียรติจาก ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหลายท่าน อาทิ

  • นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  • ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล นายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย
  • นางเสาวณีย์ นิวาศะบุตร นักแปลอิสระ (นักแปลดีเด่นรางวัลสุรินทราชา ปี 2557)
  • ผศ.ดร. อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • รศ. สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ประธานหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาและวัฒนธรรม
  • รศ. สุชาดา นิมมานนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • นางสันติวิภา พานิชกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เฮ้าส์ ออฟ กริฟฟิน จำกัด

ผู้ส่งเรียงความเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยเขียนเรียงความหัวข้อ ‘My Mother: the First Memory of My First Teacher’ มีความยาวของเนื้อหาประมาณ 500 คำ ไม่ต่ำกว่า 1 หน้า แต่ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ส่งโดยใช้รูปแบบตัวอักษร ‘Times New Roman’ ขนาด 12 ผู้เข้าประกวดจะต้องเขียนเรียงความด้วยตนเอง ไม่คัดลอกผลงานของคนอื่น และเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่อื่นมาก่อน โดยผู้เข้าประกวด 1 คน สามารถส่งเรียงความได้ 1 เรื่อง และต้องได้การรับรองโดยครูประจำชั้นหรือครูแนะแนวว่าเป็นผลงานของผู้เข้าประกวดจริง จึงจะถือเป็นผลงานที่สมบูรณ์

ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร รางวัลชมเชย 4 รางวัลๆ ละ 2,500 บาทพร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลทุกคนจะได้รับรางวัลพิเศษทุนเล่าเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตร Essay Writing จำนวน 10 ชั่วโมง รวม 7 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท ที่โรงเรียนกวดวิชาเฮ้าส์ออฟกริฟฟิน

เปิดรับสมัครผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2559 ผู้สนใจส่งผลงานประกวดสามารถส่งผลงานได้ที่ บริษัท เฮ้าส์ ออฟ กริฟฟิน จำกัด (House of Griffin) B303-304 ชั้น 3 ซีพีทาวเวอร์ 3 อาคารบี เลขที่ 34 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2644- 6006 หรืออีเมล marketing@houseofgriffin.com