SAT Mock Exam by House of Griffin
24 สิงหาคม 2562
ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลงทะเบียนเข้าห้องสอบ 7:30 น.
ประตูเปิด 7:45 น.
สอบ 8:00-12:00 น.

Continue reading