House of Griffin

โรงเรียนกวดวิชาเฮ้าส์ออฟกริฟฟิน - GED, IGCSE, SAT, IELTS, TOEFL MUIC

Month: July 2019 (page 1 of 2)

เคล็ดลับทำคะแนน BMAT Writing Task (Part 4)

สำหรับการสอบ BMAT หรือ BioMedical Admissions Test นั้น

พี่กริฟฟินขอบอกเคล็ดลับสุดท้ายในการทำข้อสอบ BMAT Writing Task คือ เขียนให้พอ เพราะเราต้องจัดการการเขียนของเราให้อยู่ใน 1 หน้ากระดาษ A4 แผ่นเดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้นน้องๆ ต้องฝึกจัดระเบียบความคิด อ่านคำถามให้ละเอียด วิเคราะห์ประเด็น ร่างสิ่งที่จะเขียน และลงมือเขียน นั่นเอง

Continue reading

เคล็ดลับทำคะแนน BMAT Writing Task (Part 3)

การสอบ BMAT หรือ BioMedical Admissions Test ในส่วนที่ 3 Writing Task นั้น

เกณฑ์การให้คะแนน จะดู 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คุณภาพของเนื้อหา และส่วนที่ 2 คือ ไวยากรณ์ สำหรับในส่วนที่ 2 จะประเมินจากความสามารถในการใช้ภาษา ไวยากรณ์ คำศัพท์ รูปแบบประโยค เครื่องหมายต่างๆ เป็นต้น และให้เกรด A, B, C และ X

Continue reading

เคล็ดลับทำคะแนน BMAT Writing Task (Part 2)

การสอบ BMAT หรือ BioMedical Admissions Test ในส่วนที่ 3 Writing Task นั้น เกณฑ์การให้คะแนน จะดู 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คุณภาพของเนื้อหา ระดับคะแนน 0-5 จากน้อยไปมาก โดยแต่ละระดับคะแนน จะบ่งบอกถึงความรู้ความเข้าใจในเนื้อเรื่องที่เราเขียน การตอบคำถามได้ตรงประเด็น ข้อโต้แย้ง และเหตุผลสนับสนุน

Continue reading

เคล็ดลับทำคะแนน BMAT Writing Task (Part 1)

การสอบ BMAT หรือ BioMedical Admissions Test

เป็นการสอบเฉพาะทางมาตรฐานนานาชาติสำหรับผู้ที่มุ่งเข้าศึกษาต่อด้านแพทย์ ทันตแพทย์ หรือสัตวแพทย์ ตัวข้อสอบ BMAT ประกอบด้วย 3 ส่วน

Continue reading

MUIDS Seminar

งานสัมมนาแนะแนวสอบเข้า MUIDS โดย House of Griffin

20 July 2019
@ House of Griffin, CP Tower 3, BTS Phaya Thai

Continue reading

MUIC Seminar

งานสัมมนาแนะแนวสอบเข้า MUIC โดย House of Griffin

29 มิถุนายน 2562 – ขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนที่ให้ความสนใจงานแนะแนวสอบเข้า MUIC กันอย่างอุ่นหนาฝาคั่งเช่นเคย

Continue reading

BMAT Seminar

งานสัมมนาแนะแนวเตรียมสอบ BMAT โดย House of Griffin

16 มิถุนายน 2562 – House of Griffin โดยอ.สันติวิภา พานิชกุล ประธานกรรมการบริหาร และ
อ.ทิน่า พานิชกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาแนะแนวศึกษาต่อด้าน
การแพทย์

Continue reading

Why a GED is Important to Your Future

งานสัมมนาแนะแนวเตรียมสอบ GED โดย House of Griffin

15 มิถุนายน 2562 – สถาบัน House of Griffin ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์เตรียมพร้อมสอบ GED แห่งแรกในประเทศไทย (GED Authorized Test Prep Center) ได้จัดงานสัมมนาแนะแนวการเตรียมตัวสอบ GED ขึ้น โดยมี ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2556-2560) และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2538-2542) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
Continue reading

Older posts

© 2020 House of Griffin

Theme by Anders NorenUp ↑