IGCSE ICT

IGCSE ICT วิชานี้จะแบ่งออกเป็น 2 part ใหญ่ๆ คือ

  1. ICT Theory
  2. Practical

ในปัจจุบันนี้ชีวิตของเราทุกคนเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา วิชานี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การใช้คอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรู้เท่าทันอันตรายที่มาพร้อมกับอินเตอร์เนต

Continue reading