House of Griffin

โรงเรียนกวดวิชาเฮ้าส์ออฟกริฟฟิน - GED, IGCSE, SAT, IELTS, TOEFL MUIC

Month: July 2016

IGCSE – (0680) Environmental Management

IGCSE Environmental Management คืออะไร วิชา Environmental Management เป็นหนึ่งในหลักสูตรของ IGCSE มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเกิดของทรัพยากรธรรมชาติ การนำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงผลกระทบที่ได้รับ แล้วจะมีกระบวนการแก้ปัญหาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนได้อย่างไร

Continue reading

IGCSE – (0453) Development Studies

IGCSE Development Studies คืออะไร วิชา Development Studies เป็นวิชาที่นักเรียนจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจถึงปัญหาความยากจน กลวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประเทศต่างๆ ทั้งในแง่ของการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

Continue reading

IGCSE – (0471) Travel & Tourism

IGCSE Travel & Tourism คืออะไร

เมื่อพูดถึงการเดินทางและการท่องเที่ยว เรามักนึกถึงการไปเที่ยวต่างประเทศ หรือเที่ยวต่างจังหวัด และต้องไปค้างคืนหลายๆ วัน แต่อันที่จริงแล้วแค่เราไปเดินเล่นสยามตอนเย็นๆ ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเช่นกัน เพราะย่านสยามนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพฯ ซึ่งน่าจะเป็นกิจกรรมโปรดของหลายๆ คนเลย ธุรกิจการเดินทางและการท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศไทย และเป็นอุตสาหกรรม สำคัญในประเทศอื่นๆ เช่นกัน เช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สหภาพยุโรป อเมริกา การท่องเที่ยวเปลี่ยนเมืองธรรมดาให้เป็นเมืองแห่งความสนุกสนาน สามารถสร้างความประทับใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง รายได้จากการท่องเที่ยวนี้เองจะถูกนำไปพัฒนาประเทศต่อไป จึงเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวมีความสำคัญอย่างมากของประเทศต่างๆ ในยุคปัจจุบัน

Continue reading

IELTS Academic Writing test

เข้าใจข้อสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการ

Continue reading

IETLS Reading เข้าใจข้อสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

ในส่วนข้อความวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของ IETLS นั้น เป็นการวัดทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจบทความหรือข้อความที่เขียนภาษาอังกฤษ ในส่วนนี้ จะใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง มีบทความความยาวประมาณ 950 คำ ให้อ่านทั้งหมด 3 เรื่อง เป็นบทความทางวิชาการ ข่าว หรือบทวิจารณ์ต่างๆ ที่ใช้ภาษาทางวิชาการเป็นหลัก และมีคำถามท้ายบท เรื่องละ 13 -14 ข้อ รวมทั้งหมด 40 ข้อ มีความยากง่ายแตกต่างกันไป ตามหลักการแล้วจะคิดข้อละ 1 คะแนนเท่ากัน และไม่มีการหักคะแนนหากตอบผิด บทความแรกจะมีความซับซ้อนน้อยและไม่ยากมากนัก บทความถัดไปจะค่อยๆ ยากขึ้นตามลำดับ

Continue reading

NEW SAT Evidence-Based Reading and Writing

คือ ข้อสอบที่ใช้เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยหลายแห่ง ก็ใช้ผลคะแนน SAT เป็นหนึ่งในเกณฑ์วัดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในภาคภาษาอังกฤษเช่นกัน ข้อสอบแบบไม่เขียนเรียงความ ใช้เวลาทั้งหมด 3 ชั่วโมง หากเลือกสอบเขียนเรียงความด้วย ใช้เวลาเพิ่มอีก 50 นาที

Continue reading

โครงการประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ รางวัล Griffin Award

บริษัท เฮ้าส์ ออฟ กริฟฟิน จำกัด (House of Griffin) จัดโครงการประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ รางวัล Griffin Award ภายใต้หัวข้อ ‘My Mother: the Memory of My First Teacher’ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

Continue reading

© 2020 House of Griffin

Theme by Anders NorenUp ↑