House of Griffin

โรงเรียนกวดวิชาเฮ้าส์ออฟกริฟฟิน - GED, IGCSE, SAT, IELTS, TOEFL MUIC

Month: June 2011

ตารางเปรียบเทียบคะแนน CU-TEP

ตารางเปรียบเทียบคะแนน CU-TEP

ดูตารางเรียนคอร์ส CU-TEP ที่โรงเรียนเฮ้าส์ออฟกริฟฟินได้ที่นี่

สมัครสอบ CU-TEP อย่างไร

นักเรียนต้องสมัครสอบผ่านโปรแกรมลงทะเบียนแบบ Online ทาง Internet เท่านั้น โดยรสามารถสมัครผ่านทาง http://www.atc.chula.ac.th และ หลังจากที่ผู้สมัครลงทะเบียนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว โปรแกรมจะสร้างใบลงทะเบียนให้ผู้สมัคร ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนใช้ในการลงทะเบียนต้องต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ให้พร้อม

สิ่งสำคัญของ CU-TEP

สิ่งสำคัญของข้อสอบ CU-TEP คือจะเน้นที่เรื่องการอ่านที่มีมากถึง 6-7 เรื่อง แต่ให้เวลาแค่ 1 ชั่วโมง 10 นาที ซึ่งนักเรียนส่วนมากทำไม่ทันมีทั้งเรื่องสั้นและยาว มีทั้งยากมากและง่าย ทำให้เสียคะแนนต้องฝึกอ่านบ่อยๆ และทำพร้อมทั้งลองจับเวลาบ่อยๆ   ส่วน Error Identification ก็ค่อนข้างยาก แต่ส่วนที่ผิดจะชัด หากนักเรียนมีความเข้าใจในพื้นฐานไวยากรณ์ที่ดีจะแยกแยะส่วนที่ผิดได้แน่นอน

ลักษณะข้อสอบ CU-TEP

ข้อสอบ CU-TEP มี 3 ส่วน โดยผู้คุมสอบจะแจกข้อสอบให้ทำทีละส่วน รวมทั้งหมด 120 ข้อ ใช้เวลาทั้งหมด 130 นาที

ส่วนที่ 1Listening ทักษะการฟัง มี 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที

เป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารในชั้นเรียน โดยเฉพาะโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ ในการทดสอบส่วนนี้ ข้อสอบจะให้ผู้สอบฟัง การบรรยายบทความทางวิชาการ (Monolog) ยาวประมาณ 5 – 7นาที, การพูดคุยสนทนาระหว่างบุคคลในเหตุการณ์สั้นๆ (Short dialog) และการสนทนาแบบยาว (Long dialog) โดยข้อสอบจะให้ผู้ฟังฟังบทสนทนาหรือการบรรยายเพียง 1 รอบ จากนั้นจะตอบคำถามของบทสนทนาหรือการบรรยายเป็นชุดๆ โดยคำถามจะเป็นการบอกทีละคำถาม และจะบอกคำถามเพียง 1  ครั้งเท่านั้น ผู้ฟังจะต้องสามารถฟังและจับใจความสำคัญของการสนทนาหรือบทความนั้นๆได้ เพื่อนำใปใช้ตอบคำถาม

ส่วนที่ 2 : Reading ทักษะการอ่าน มี 60 ข้อ ใช้เวลา 70 นาที

เป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ที่จะศึกษาต่อ โดยในสมัยนี้ตำราเรียนส่วนใหญ่จะใช้ Text Book ที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ การสอบในส่วนนี้จะเน้นการอ่านจับใจความของเรื่องโดยรวมทั้ง Short text และ Long text โดยส่วนของข้อสอบโจทย์จะให้บทความยาวประมาณ 400 – 700 คำ จำนวน 7 – 8 บทความ ให้ผู้สอบอ่านจับใจความและนำไปตอบคำถาม 6 – 7 ข้อ โดยคำถามจะถามทั้งในส่วนของเนื้อหาสาระ ใจความสำคัญ หาความหมายของคำศัพท์โดยดูจากส่วนขยาย ความรู้สึกของผู้แต่ง บทสรุปและ Cloze reading

ส่วนที่ 3 : Writing ทักษะการเขียน มี 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที

ข้อสอบจะเน้นความรู้ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบ ทั้งในส่วนของไวยากรณ์และคำศัพท์ มี 2 รูปแบบด้วยกัน คือ

แบบที่ 1 ERROR IDENTIFICATION มีข้อความพร้อมทั้งขีดเส้นใต้คำบางคำในประโยค เพื่อให้ผู้สอบหาจุดผิดจากคำที่ขีดเส้นใต้นั้นๆ

แบบที่ 2 SENTENCE COMPLETION ข้อสอบจะให้ประโยคข้อความมา พร้อมเว้นช่องว่างไว้ในประโยค เพื่อให้ผู้สอบหาข้อความ วลี หรือประโยค ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เติมลงในช่องว่าง

CU-TEP คืออะไร

CU-TEP (Chulalongkorn University Test Of English Proficiency) คือ การทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษใน 3 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การอ่าน และการเขียน (เทียบเคียงกับข้อสอบ TOEFL แต่ไม่มีสอบพูดเหมือน TOEFL) เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษกึ่งวิชาการ ข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ และใช้เพื่อการศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คะแนนเก็บได้ 2 ปี

© 2021 House of Griffin

Theme by Anders NorenUp ↑