House of Griffin

โรงเรียนกวดวิชาเฮ้าส์ออฟกริฟฟิน - GED, IGCSE, SAT, IELTS, TOEFL MUIC

Category: GED (page 1 of 3)

สอบ GED ติว GED ทุกเรื่องเกี่ยวกับ GED รวมไว้ที่นี่แล้ว General Educational Development

การประชุมความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับ High School หลักสูตรนานาชาติระบบอเมริกัน ระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ House of Griffin

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และประธานที่ปรึกษาด้านวิชาการ House of Griffin และ อ.สันติวิภา พานิชกุล ประธานกรรมการบริหาร House of Griffin ได้เข้าพบท่านวันไช นอระแสง ที่ปรึกษาทูตการศึกษาวัฒนธรรม สถานทูตเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน (Non-formal Education) ระบบอเมริกัน (GED) การจัดนิทรรศการการศึกษาระดับ High School และ University
ในประเทศไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ตลอดจนหารือถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความภาษาอังกฤษรางวัล GRIFFIN
ASEAN AWARD ในหัวข้อ “Connecting ASEAN Forests: Myanmar, Lao PDR, Cambodia, Malaysia and Thailand” ไปยังกลุ่มเป้าหมาย คือบุคลากรครูใน สปป.ลาว อีกด้วย

การประชุมความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับ High School หลักสูตรนานาชาติระบบอเมริกัน ระหว่างโรงเรียนโยธินบูรณะและ House of Griffin

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานที่ปรึกษาด้านวิชาการ House of Griffin เป็นประธานในการประชุมความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับ High School หลักสูตรนานาชาติระบบอเมริกันระหว่างโรงเรียนโยธินบูรณะ

Continue reading

การประชุมความร่วมมือด้านการศึกษาใน ASEAN ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและ House of Griffin

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานที่ปรึกษาด้านวิชาการ House of Griffin ได้นำ อ.สันติวิภา พานิชกุล ประธานกรรมการบริหาร House of Griffin เข้าพบ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะกับประเทศเมียนมา ลาว กัมพูชา มาเลเซีย ซึ่งในปีนี้ House of Griffin มีแผนจะสร้างความร่วมมือและเปิดโอกาสให้นักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าศึกษาต่อหลักสูตร GED ซึ่งเป็นหลักสูตรการสอบเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระบบอเมริกัน ที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย และนานาชาติ โดยวุฒิ GED สามารถใช้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้ รวมทั้งยังได้มีการหารือถึงโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาไปยังประเทศจีน เกาหลีใต้ และฟิลิปปินส์อีกด้วย

การหารือเรื่องการประชาสัมพันธ์การศึกษาหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยและ การประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษรางวัล Griffin ASEAN Award

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานที่ปรึกษาด้านวิชาการ House of Griffin ได้นำ อ.สันติวิภา พานิชกุล ประธานกรรมการบริหาร House of Griffin เข้าพบนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ และ ดร.สุวิทย์ มังคละ อัครราชทูตที่ปรึกษา
เพื่อหารือถึงความร่วมมือการประชาสัมพันธ์การศึกษาหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย การจัดนิทรรศการการศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตร GED และการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยนานาชาติในประเทศไทย และโครงการประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษรางวัล Griffin ASEAN Award

GED Writing

GED Writing คืออะไร

GED Writing หรือเรียกอีกอย่างว่า Language Arts (Writing) เป็นหนึ่งในห้าวิชาของการสอบเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา โดยข้อสอบจะวัดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา (American English) และประเมิณจากการเขียน ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเดี่ยวหรือเรียนเป็นกลุ่มได้

Continue reading

สอบ GED ที่ไหน

สมัครสอบ GED อย่างไร สอบ GED ที่ไหน แล้วต้องเตรียมตัวอย่างไร

ในการสอบ GED ผู้สอบสามารถเลือกวันเวลาและสถานที่ที่ต้องการสอบได้ตามต้องการ ซึ่งขณะนี้ในประเทศไทย มีศูนย์สอบ GED 2 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร คือ

  1. ศูนย์สอบ The Enterprise Resources Training อาคารชาญอิสระ 2 ชั้น 3
  2. ศูนย์สอบ Pearson Professional Centers-Bangkok อาคาร BB Building อโศก ชั้น 10

การสมัครสอบ GED นั้นไม่ยาก เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ged.com ลงทะเบียนและเลือกวันสอบตามที่ต้องการได้ ส่วนสถานที่สอบนั้นมีทั้งในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต ส่วนเรื่องการเตรียมตัวนั้น สามารถเลือกหาซื้อคู่มือมาอ่านเอง หรือสมัครเรียนกับสถาบันที่เปิดติวโดยเฉพาะ

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบต้องมีอายุ 16 ปี ขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิ ม.3 ก็สอบได้ ค่าสอบ GED อยู่ที่วิชาละ 50 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2,000 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน) ต้องสอบทั้งหมด 5 วิชา ในแต่ละวิชาจะผ่านเกณฑ์ที่ 410 คะแนน และคะแนนรวมต้องไม่ต่ำกว่า 2,250 คะแนน

Continue reading

การสอบ GED สอบที่ไหน คืออะไร ยากไหม รวบรวมไว้แล้วที่นี่

GED คืออะไร GED ย่อมาจาก General Educational Development เป็นการสอบเพื่อเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถสอบได้ในหลายๆ ประเทศรวมทั้งประเทศไทย GED ได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้านการศึกษาของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงกระทรวงศึกษา ธิการ ของประเทศไทย (Ministry of Education, Thailand) จึงเป็นที่ยอมรับสำหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ (International Program) ในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งรัฐบาลและเอกชนของประเทศ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกมากมาย

Continue reading

วิธีสมัครสอบ ged

วิธีสมัครสอบ ged

ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ GED นั้น ก่อนอื่นผู้สอบจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี ในกรณีที่ผู้สมัครสอบต้องการลงสอบเอง สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของทาง GED โดยตรง ที่ www.ged.com ขั้นแรกผู้สอบต้องสร้าง account ก่อนโดยใช้อีเมล์ของผู้สอบเป็น username และทำการกรอกข้อมูลสำคัญต่างๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร เลขที่บัตรประชาชน ตามขั้นตอนของระบบ ซึ่งการลงสอบ GED นี้ผู้สอบจะต้องชำระค่าลงทะเบียนสอบโดยใช้บัตรเครดิต ในการสอบ GED ผู้สอบสามารถเลือกวันเวลาและสถานที่ที่ต้องการสอบได้ตามต้องการ ซึ่งขณะนี้ในประเทศไทย มีศูนย์สอบ GED 2 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร คือ

  1. ศูนย์สอบ The Enterprise Resources Training อาคารชาญอิสระ 2 ชั้น 3
  2. ศูนย์สอบ Pearson Professional Centers-Bangkok อาคาร BB Building อโศก ชั้น 10

ในวันสอบผู้เข้าสอบต้องมีหลักฐานเพื่อใช้ยืนยันตัวตน ซึ่งอาจใช้พาสปอร์ต หรือ บัตรประชาชนก็ได้ ข้อควรระวังคือ ชื่อ วัน เดือน ปีเกิดใน account ที่สร้างเอาไว้จะต้องตรงกับหลักฐานที่นำไปในวันสอบ สำหรับผู้สมัครสอบที่เป็นนักเรียนของ House of Griffin เจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนสอบ การติดตามผลสอบและการสั่ง Official Transcript and Diploma ให้ จนครบขั้นตอน

Continue reading

Older posts

© 2018 House of Griffin

Theme by Anders NorenUp ↑